-----Sponsorlu Bağlantılar-----

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü


----- Sponsorlu Bağlantılar-----

Sponsor Bağlantı

ON ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ

Günün anlam ve önemi
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca kabulünün yıldönümü olan bu gün yüzyıllar boyunca süren bir mücadelenin ürünü olarak, insanların doğuştan ve eşit bir biçimde sahip oldukları hakları ifade eden uluslararası bir belgenin kabul edilişinin kutlandığı bir gündür.
İnsan hakları niçin önemlidir?
İnsan hakları sorunu, bütün ülkelerin gündemindedir. Bütün ülkelerin hükümetleri, insan hakları ihlallerine meydan vermemeyi başlıca görev olarak kabul etmek durumundadır. Ancak insan haklarının korunması görevi, sadece Hükümetlerin başarabileceği bir iş değildir. Bu görev, bütün kuruluşların, bütün insanların işbirliğini gerektirmektedir. Bu çerçeve içerisinde, insan hakları bilincinin ve insan haklarının tam olarak benimsenerek, uygulanması için gerekli sorumluluk duygusunun toplumda ve bütün insanlarda bulunması büyük önem taşımaktadır.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamenin tarihi
Birleşmiş Milletler bünyesinde 1946 yılında insan haklarının geliştirilmesi amacıyla bir İnsan Hakları Komisyonu oluşturulmuştur. Kendi inisiyatifiyle veya Genel Kurul ve Konseyin istemi üzerine harekete geçebilen bu komisyonun görevi, insan haklarıyla ilgili her konuda inceleme ve tavsiyelerde bulunmaktı.
Birleşmiş Milletler Antlaşmasında önemli bir yer tutan insan hakları, ilk kez 10 Aralık 1948 tarihinde BM Genel Kurulunca kabul edilen “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” ile özel bir düzenlemeye konu olmuştur.
Çağdaş insan hakları anlayışını yansıtacak ve tüm Birleşmiş Milletler üyesi devletler için geçerli standartları içeren bir belgeye duyulan ihtiyaç sonunda bu metin ortaya çıkmıştır. 1946 yılında kurulan İnsan Hakları Komisyonu öncelikli çalışma konusu olarak böylesine bir uluslararası belgenin hazırlanmasını kararlaştırmıştır. Bildirgenin hazırlanması sürecinde kişilere tanınacak hakların listesi ve insan hakları konusundaki uluslararası denetimin ulusal egemenlik karşısındaki gücü ve etkinliği konularında Genel Kurulda önemli tartışmalar yaşanmıştır.
Evrensel Bildirgenin ilanından sonraki yıllarda tüm dünyada insan hakları ihlallerinin önlenmesine yönelik uluslararası mekanizmalar oluşturulmuş ve işletilmeye başlanmıştır. Öyle ki artık insanlık suçu işleyenlerin yargılanabileceği uluslararası mahkemeler oluşturulması aşamasına ulaşılmıştır. Tüm bu gelişmelerin anlam ve öneminin Dünya kamuoyunca paylaşılması, insan haklarının korunması ve güvence altına alınması konusunda tüm Dünyada insanların bilgilendirilmesi, insan hakları bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla Evrensel Bildirge’nin kabul edilişinin yıldönümü olan 10 Aralık, Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde Hak ve özgürlükler
10 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca kabul ve ilan edilmiş olan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, önsözüyle birlikte 30 maddeden oluşmakta, 1-21. maddeler arasında klasik temel haklara, 22-27. maddelerde ise sosyal ekonomik ve kültürel haklara yer verilmektedir. Beyanname tüm insanların hiçbir ayrım gözetilmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmasını garanti altına
almaktadır. Buna göre, herkes cinsiyet, ırk, renk, din, dil, yaş, tabiyet, düşünce farkı, ulusal veya toplumsal köken, zenginlik gibi fark olmaksızın kanun karşısında eşittir.
Zamanımızda, insan haklarının gelişimi çerçevesinde, bu hakların gruplandırıldığını görüyoruz:
Buna göre, Can ve mal güvenliği, din ve vicdan özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü ve siyasi haklar gibi geleneksel hak ve özgürlükler, birinci kuşak haklar çalışma hakkı, adil ve eşit ücret, insan haysiyetine yaraşır bir yaşam düzeyine kavuşma hakkı ve sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı gibi bir takım ekonomik ve sosyal haklar da ikinci kuşak haklar haklar olarak adlandırılmaktadır. Teknolojik gelişmeye paralel olarak temiz bir çevrede yaşama hakkı, bilgisayar verilerine karşı özel hayatın korunmasını isteme hakkı, sanat ve bilim özgürlüğü, tüketici hakkı, tıbbi ve biyolojik gelişmelere karşı korunma gibi haklar da üçüncü kuşak haklardır ve bu haklar sürekli gelişmektedir. Avrupa Birliği tarafından hazırlanmakta olan Temel Haklar Sözleşmesinde de onurlu yaşama hakkı, özgürlük, eşitlik, dayanışma, vatandaşlık hakları, adli haklar ana başlıklar altında tüm bu haklar güvence altına alınmıştır.
Ülkemizde insan haklarının korunması
Ülkemiz BM Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1948 tarihinde kabul ettiği İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini 6 Nisan 1949’da onaylamıştır.1 Böylece ülkemizde insan haklarının uluslararası düzeyde korunması yönünde ilk önemli adım atılmıştır. İnsan hakları ile ilgili başka uluslararası belgeler de vardır. Ancak İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, bütün dünya uluslarının ortak değer olarak kabul ettikleri insan haklarını yansıtmaktadır. Bu hakların korunması ve geliştirilmesi bütün hükümetlerin görevidir.
Ülkemizde insan haklarının korunması ve geliştirilmesinin, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün hedef olarak işaret ettiği muasır medeniyet seviyesinin yakalanmasının temel koşulu olduğu konusunda şüphe yoktur. Avrupa Birliği’ne üyeliğimiz sürecinde de insan haklarının korunması ve geliştirilmesi özel bir önem ve öncelik taşımaktadır. Bu bağlamda insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin her ülkenin kendi insanları için kabul etmesi gereken evrensel değerler olduğunu göz ardı edemeyiz. Çağımızın tartışma götürmez bir olgusu da, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularında ciddi gelişme sağlayamayan ülkelerin, ekonomik ve sosyal sorunlarını sağlıklı bir şekilde çözüme kavuşturmakta da çaresiz kaldıkları görülmektedir.
59. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de bu anlayışla hükümet programında, insan haklarına saygıyı, Anayasamıza ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası belgelere göre bir insanlık ideali olarak gerçekleştirmeyi vaadetmiştir. Ayrıca 59. Hükümet “İşkence ve kötü muameleye sıfır tolerans” kararlılığı üzerine yapılan çalışmalardan bu güne kadar önemli sonuçlar alınmıştır. Bu çalışmalarla ilgili aylık istatistiki veriler 2004 yılı ocak ayından bu yana kamu oyuna açıklanmaktadır. Bunlara ek olarak İçişleri Bakanlığının da insan hakları konusunda yayımlamış olduğu genelgelerden de sözetmek yerinde olacaktır.
Türkiye’de İnsan Hakları İle İlgili Kurumsal Yapı
Türkiye’de insan haklarının geliştirilmesi yönündeki yoğun çalışmalar her kademede yürütülmektedir. Her şeyden önce 1990 yılında TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, insan hakları alanındaki gelişmeleri izleyen ve insan hakları ihlalleri üzerine giden bir parlamento komisyonudur.
1 Resmi Gazete, 27.5.1949, No. 7217– Düstur III, c. 30. s.1020
Cumhuriyet hükümetlerinin insan hakları konusuna verdiği önemin bir göstergesi olarak, 1991 yılından bu yana insan haklarının takip ve koordinasyonu ile bir Devlet Bakanı görevlendirilmiştir. Konunun önemine binaen 1994 yılında İnsan Hakları Danışma Kurulu, 1997 yılında da İnsan Hakları Koordinatör Üst Kurulu kurulmuştur.
İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda sürekliliği sağlamak üzere gerekli tedbirler alınmış bulunmaktadır. 5 Ekim 2000’de çıkartılan bir Kanun Hükmünde Kararname ile Başbakanlık bünyesinde İnsan Hakları Başkanlığı kurulmuş bulunmaktadır. Bundan böyle insan hakları konularının yürütülmesi ve koordinasyonu, gerekli mekanizmaların da desteğiyle Başbakanlık bünyesindeki kalıcı bir Başkanlık tarafından sağlanmaktadır.
İnsan Hakları Başkanlığı; hem insan hakları gibi boyutları çok geniş bir konunun etkin koordinasyonunu sağlayacağı gibi, özellikle yurt dışı kaynaklı imaj sorunumuza da katkılarda bulunacaktır.
Başbakanlık bünyesinde oluşturulan İnsan Hakları Başkanlığı;
• İnsan hakları ile ilgili konularda görevli kuruluşlarla sürekli temas halinde bulunarak, koordinasyonu sağlamak,
• İnsan hakları konusundaki mevzuat hükümlerinin uygulanmasını izleyecek, izleme sonuçlarını değerlendirecek, uygulamada ve mevzuatta görülen aksaklıkların giderilmesini temin etmek,
• Ulusal mevzuatı, uluslararası mevzuatla ve belgelerle uyumlu hale getirecek çalışmaları yapmak,
• İnsan hakları eğitim programlarının uygulanmasını izleyip değerlendirerek koordine etmek,
• İnsan hakları ihlali iddiaları ile ilgili başvuruları incelemek, araştırmak ve değerlendirmek gibi görevleri üstlenmiştir.
Ayrıca, İnsan Hakları Üst Kurulu, yeni düzenlemede de yerini almıştır. Nitekim, insan Haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik idari ve kanuni düzenlemelere ilişkin çalışmaları yapmak Üst Kurulun görevlerindendir. Başbakanlık ve bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için insan hakları konusunda tavsiye kararları vermek görevi de Üst Kurula verilmiştir. Üst Kurul; İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı’nın başkanlığında, Başbakanlık, Adalet, İçişleri, Dışişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları müsteşarlarının veya yetkili temsilcilerinin katılımından oluşmaktadır. Dolayısıyla insan haklarına ilişkin politikaların belirlenmesi ve stratejik kararların alınması bu Kurul tarafından yapılacağından, Kurulun sistem içerisinde çok önemli bir yeri bulunmaktadır.
İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi toplumumuzun her kesimini ilgilendirdiğinden, yapılan yeni düzenleme ile İnsan Hakları Danışma Kurulu da oluşturulmuş bulunmaktadır.
Danışma Kurulu; insan haklarına ilişkin olarak ilgili devlet kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında iletişimi sağlamak ve insan haklarını kapsayan ulusal ve uluslararası konularda danışma organı olarak görev yapacaktır.
Bu kurul, insan hakları ile ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları temsiclileri yanında, bu alanda yayınları ve çalışmaları olan kişilerden oluşmaktadır.
İnsan haklarının korunması ile ilgili önemli konulardan biri de, insan hakları ihlali iddialarının gereği gibi incelenerek, sonuca ulaştırılmasıdır. Yapılan düzenleme ile insan hakları ihlali iddialarını yerinde incelemek ve araştırmak üzere, Başbakanın görevlendireceği bir Devlet Bakanına bağlı olarak heyetler oluşturulmasına imkan sağlanmıştır. Beş kişiden az olmamak
üzere oluşturulacak bu heyette hem kamu, hem de ilgili meslek kuruluşlarının temsilcileri yer alacağından, süratle sonuç alma imkanı olacaktır. Dolayısıyla, bu oluşum ihlallerin önlenmesi bakımından çok önemli bir yeniliktir.
Ayrıca Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarında da insan hakları ile ilgili birimler bulunmaktadır.
İnsan hakları konularını mahallinde değerlendirmek ve varsa sorunların çözümünü çabuklaştırmak üzere il ve ilçelerde sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı Kurullar oluşturulmuştur. Böylece insan hakları konusunun her düzeyde etkinlikle ele alınması mümkün olacaktır.
Medyaya düşen görevler
Daha önceki yıllarda İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin, 10 Aralık gününde yayımlanmasını başlıca gazetelerimizden rica etmiştik. Memnuniyetle ifade etmek gerekir ki 6 büyük gazete, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni o gün ya tam sayfalarını, ya da sayfalarının büyük bölümünü ayırmak suretiyle tam metin olarak yayımlamıştır. Bu yılda benzer işbirliği anlayışıyla hareket edeceklerini umuyoruz.. Bu davranış, insan hakları sorununun çözümünde yapılması gereken işbirliğinin de çok güzel bir örneğidir. Bunun, ileride de devam etmesini bekliyoruz. İnsan hakları konusunda hepimiz ne kadar duyarlılık gösterirsek, bu konudaki mücadelede o kadar başarılı oluruz.
10 Aralık günü etkinlikleri
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü, BM Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1948 tarihinde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini kabul etmesiyle, insan haklarının uluslararası düzeyde korunması yönünde ilk önemli adım olması nedeniyle, her yıl tüm dünyada kutlanmaktadır.
Her yıl olduğu gibi Dünya genelinde düzenlenmekte olan, “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ve Haftası” etkinliklerinin bu yıl ülkemizde kamu görevlilerini, vatandaşlarımızı ve öğrencilerimizi hülasa ülkemizde yaşayan tüm bireylerin hak arama bilincinin yaygınlaştırılması ve insan hakları konusunda bilgilendirilmesine yönelik bir fırsat olarak görülmelidir.

Nasıl Buldular: insan hakları ile ilgili gelişmelerinsan haklarıyla ilgili gelişmelerinsan haklarının uluslararası koruma altına alınması ve sonuçlarıinsan ile ilgili gelişmeler10 aralık dünya insan hakları günü10 aralık dünya insan hakları günü ile ilgili kısa bilgiinsan haklarının koruma altına alınması ile yapılan çalışmalar

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü SerdarHan tarafından 5 Aralık 2010 tarihinde , Egitim - Dersler - Taban Puanlar kategorisine eklenmiştir.

------ Sponsorlu Bağlantılar ------
    yeni 10
Benzer Konular
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü isimli bu konuyu ;
Google'de Ara
BlogSearch'te Ara
Buzzzy'de Ara
Twitter'da Ara
Bing'te Ara
İletişim
2 responses to “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü”
  1. damla diyor ki:

    daha kapsamlı ve kısa olabilirdi ama yine de güzel olmuş e postamı görmezlerse sevinirim…!

  2. şüko diyor ki:

    bnce güzel kısa bile olmuş

Sende Yorum Yaz

YORUM YAZMAK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ.

Facebook Grubumuza Katılın!