11. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları11. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevaplarını Paylaşmaya Devam ediyoruz arkadaşlar. İlk olara yazılı sorularını sonrasında ise bu soruların yanıtlarını sitemizde bulabilirsiniz.

Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 11. SINIFLAR 1. YAZILI SORULARIDIR Erol AYDIN (Edebiyat Öğretmeni)

1– Aşağıdaki cümleleri okuyarak doğru ya da yanlış olduklarına karar veriniz.(3+3+3+3+3=15 puan)

a-Namık Kemal “Harabat” isimli  divan şiiri antolojisinde “Şiir ve İnşâ” makalesindeki fikirlerinin tam tersini söyler.(D) (Y) (Y)

b- Osmanlıda Tanzimat döneminde çıkan ilk resmi gazete Tercüman-ı Ahval’dir.    (D)  (Y) (Y)

c-Şinasi ilk makaleyi yazan sanatçımızdır. (D) (Y) (D)

d-Şinasi tercümelerini “Tercüme-i Manzume” isimli eserinde toplamıştır. (D) (Y) (D)

                e-1. dönem Tanzimatçılar “sanat için sanat” , 2. dönem Tanzimatçılar ise “toplum için 

       

  sanat” görüşünü benimsemişlerdir. . (D)  (Y) (Y)

  

2.a) Aşağıdaki rakamları ayraç işaretinin içine belirdiğim şekilde yerleştiriniz. ( 15 )

b) Aşağıdaki rakamların karşısını uygun şekilde doldurunuz.(15)

İlk resmi gazetemizdir.  ( 5 )  Sağdaki 1-Taaşşuk-ı Talat u Fıtnat
Vatan Yahut Silistre piyesini yazdı.  ( 6 ) rakamlardan 2-Şinasi
 Noktalama işaretlerini ilk kez kullandı,  ( 2 )   birini 3-Telemak
İlk yerli romanımızdır.  ( 1 )  ayraç 4-Karabibik
İlk köy romanımızdır.  ( 4 )  içine 5-Takvim-i Vakayi
İlk özel gazetemizdir.  ( 7 )   yazınız 6-Namık Kemal
Yusuf Kamil Paşa’nın Fenelon’dan çevirisidir.  ( 3 ) 7- Tercüman-ı Ahval

HALK EDEBİYATI

DİVAN EDEBİYATI

TANZİMAT 1. DÖNEM

1.Hece ölçüsü kullanılmıştır. 1.Aruz ölçüsü kullanılmıştır 1.Hem aruz hem de hece ölçüsünü kullanmışlardır.
2.Koşma-Mani-Semai vb. türler vardır. 2.Gazel, kaside, mesnevi, terkib-i bent vb. nazım şekilleri kullanılmış. 2.Gazel, kaside, terkib-i bent gibi eski nazım şekillerinin yanında roman, hikâye, tiyatro gazetecilik ve fikir yazıları gibi türleri de kullanmışlardır. Vatan, millet, özgürlük ve eşitlik gibi yeni kavramları eski nazım şekilleriyle de işlemişlerdir.
3.Halkın anlayacağı bir sanat yapılmıştır 3.Süslü, sanatlı ve ağır bir dil kullanılmış. 3.Sade bir dille yazmaya çalışmışlarsa da başarılı olamamışlardır.
4.Göçebe hayat tarzını yansıtan ulusal bir edebiyattır. 4.Halktan kopuk, yüksek zümreye hitap eden bir edebiyattır. 4.Batıdan etkilenmişlerdir. Halkı aydınlatmayı amaçlamışlardır.

4. İlk edebi romanımız aşağıdakilerden hangisidir?(5)

A)  İntibah      B) Cezmi       C) Eylül

D) Sergüzeşt     E) Yaban

 

3. İlk tarihi romanımız aşağıdakilerden hangisidir? (5)

A. Şair Evlenmesi        B.  Araba Sevdası

C. Karabibik                  D. Cezmi

E. İntibah

 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi, Namık Kemal’in özelliklerinden biri olamaz? (5)

A. Ziya Paşa ile Londra’da Hürriyet gazetesini çıkarmıştır.

B. Tahrip-i Harabat ve Takip-i Harabat isimli yazılarıyla Ziya paşa’nın Harabat isimli eserindeki görüşleri eleştirmiştir.

C.  Vatan Yahut Silistre isimli oyunu sahnelendikten sonra halkın galeyana gelmesinden endişelenen yöneticiler tarafından sürgüne gönderilmiştir.

D. 1862 yılında Tasvir-i Efkar gazetesini çıkararak yazılarına bu gazetede devam etmiştir.

E. Türk Şiirine vatan, adalet, hürriyet, eşitlik gibi kavramları getiren bir sanatçıdır.

 

 

 

……………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 6.Tanzimat Edebiyatındaki yeni ürünlerin (roman, hikaye, tiyatro) teknik yönden zayıf olmasının sebeplerini yazınız.(10)

1.İlk örnek olmaları         2. Çeviri yoluyla edebiyatımıza girmeleri

 

 

ONDOKUZUNCU ASIR

              14. BEYİT: Ne vakitlerin uğurluluğu ne burçların uğursuzluğu (astroloji, müneccimlik) kaldı; ne de remil, kehanet, cifir (gibi gaipten haber verme işleri)

22.BEYİT: Ne Ahmet Mehmet’in esiridir ne de Mehmet Ahmet’in velisi. Kanun hükümleri eşitlik temeli üzerine kurulmuştur.

25. BEYİT:  Zaman ilerleme, yükselme zamanı;   dünya, bilim dünyasıdır. Toplumların sonsuza kadar yaşamasını, devamını sağlamak cehalet ile mümkün olur mu?

 7. Metne göre 19. Asırda meydana gelen yenilikler arasında aşağıdakilerden hangisi olamaz. (5)

A.)   Üfürükçülük, falcılık gibi bilimsel olmayan konular terk edilmiştir.

B.)    İnsanın insana köleliği kaldırılmıştır ve insanlar özgürlüğü tatmışlardır.

C.)    Bilim, bütün ağırlığı ile hayatı şekillendirmeye başlamıştır.

D.)   Pozitif düşünce terk edilmiş ve yenilikler duraklama dönemine girmiştir.

E.)    Toplumlar, cehaletin önüne geçmek için büyük çaba harcamaktadırlar.

 

 

8.Tanzimat Devri Türk Edebiyatı’nın özellikleri göz önünde bulundurulursa, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (5)

a) Tanzimat Devri Türk Edebiyatı’nın Birinci Dönemi’nde şiire, özgürlük, vatan, adalet gibi kavramlar girmiştir.

b) Klasik Türk Edebiyatı’ndaki bütün nazım şekilleri bırakılmıştır.

c) Tanzimat Devri Türk Edebiyatı’nın İkinci Dönemi’nde şiirin konusu nazım şekilleri genişletilmiştir.

d) Hikâye, roman, tiyatro türlerine, ilkin, Tanzimat Devri Türk Edebiyatı’nda yerli örnekler verilmiştir.

e) Tanzimat Devri Türk Edebiyatı’nın romanı, genellikle romantizmin etkisindedir

 

9.Tanzimat’ın birinci dönemi ile ikinci dönemi arasındaki en belirgin farklılıklar nelerdir? .(5)

Birinci dönemde “sanat toplum için” ikinci dönemde “sanat sanat için” ilkesi etkili olmuş. Birinci dönem sanatçıları dışa, ikinci dönem sanatçıları ise içe dönüktür. Birinci dönemde klasizm, ikinci dönemde ise romantizm akımı etkili olmuştur.

Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selametten
Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükûmetten
                            
               Felek her türlü esbâb-ı cefasın toplasın gelsin
               Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azîmetten
                          …
Ne efsunkâr imişsin ah ey didâr-ı hürriyet
Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten
                        ….

10.a)- Yukarıdaki şiirden hareketle Tanzimat şiiri konuları ile divan şiiri konularını karşılaştırınız
      b) - Divan şairlerinin Klasik kasidesi ile Namık Kemal”in Kasidesini yapı, içerik bakımından karşılaştırınız
      c) - Şiirin şekil incelemesini yaparak hangi edebiyat geleneğinin izleri görülür?  Yazınız (3.5:15)

 

a)- Tanzimat şiiri, toplumu aydınlatmayı amaçlar. Vatan, millet, eşitlik, özgürlük, adalet vb, kavramlara yer vererek toplumu bilinçlendirmeyi amaçlar.

Divan şiiri ise aşk, ölüm, güzellik, övgü, tasavvuf gibi soyut ve kişisel konuları işler.

b) –Klasik kasidelerde din ya da devlet büyüklerinin övgüsü yapılırdı oysa Namık Kemal hürriyet gibi soyut bir kavramın övgüsünü yapmıştır.

Yapı bakımından Namık Kemal’in kasidesinde bölümler yoktur. Taç beyit olmadığı için Namık Kemal’in adı ya da mahlası şiirinde geçmemiştir.

Her ikisinde de aruz ölçüsü, beyit nazım birimi ve ağır bir dil kullanılmıştır.

c)- Kafiye şeması aa/ba/ca şeklindedir.” Et” ler tam uyak,”ten” eki ise rediftir.

Divan edebiyatı geleneğinin izleri görülür.

Yazılı Sorularının Cevapları

3.Tanzimat Devri Türk Edebiyatı’nın özellikleri göz önünde bulundurulursa, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (5)

a) Tanzimat Devri Türk Edebiyatı’nın Birinci Dönemi’nde şiire, özgürlük, vatan, adalet gibi kavramlar girmiştir.

b) Klasik Türk Edebiyatı’ndaki bütün nazım şekilleri bırakılmıştır.

c) Tanzimat Devri Türk Edebiyatı’nın İkinci Dönemi’nde şiirin konusu nazım şekilleri genişletilmiştir.

d) Hikâye, roman, tiyatro türlerine, ilkin, Tanzimat Devri Türk Edebiyatı’nda yerli örnekler verilmiştir.

e) Tanzimat Devri Türk Edebiyatı’nın romanı, genellikle romantizmin etkisindedir.

4.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının genel özellikleri arasında yer almaz? (5)

a) Batı etkisinde gelişen bir edebiyattır.

b) Roman, öykü, tiyatro ve gazete yazıları gibi türlerin ilk örnekleri bu dönemde verilmiştir.

c) Sanatçılar, bu dönemde vatan, ulus, hürriyet gibi toplumsal kavramlara eserlerinde yer vermiştir.

d) Bu dönemdeki şiirler, biçim olarak yenidir; ancak içerik olarak Divan edebiyatı şiirinin özelliklerini taşır.

e) Birinci dönem sanatçıları toplumsal konuları işlemiştir.

 

 

 

 

 

 

 

3.Yukarıdaki numaralandırılmış bilgilerden hangisi

Tanzimat dönemi için yanlıştır? (5)

A) I.          B) II.        C) III.         D) IV.        E) V.

Ne efsunkâr imişsin ah ey didar-ı hürriyet

Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten

5.Aşağıdaki dizelerin hangisinde, yukarıdaki beytin ikinci dizesindeki sanata benzer bir sanat vardır?(5)

            A) Karlar altında bir ilkbaharım ben

B) Kar değil gökyüzünden yağan beyaz ölümdü

C) Şu bakır zirvelerin ardından Bir süvari geliyor

kan rengi

D) Ruhu her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter

E) Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa

Rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa

6.Aşağıdakilerden hangisi, Namık Kemal’in özelliklerinden biri olamaz? (5)

A. Ziya Paşa ile Londra’da Hürriyet gazetesini çıkarmıştır.

B. Tahrip-i Harabat ve Takip-i Harabat isimli yazılarıyla Ziya paşa’nın Harabat isimli eserindeki görüşleri eleştirmiştir.

C.  Vatan Yahut Silistre isimli oyunu sahnelendikten sonra halkın galeyana gelmesinden endişelenen yöneticiler tarafından sürgüne gönderilmiştir.

D. 1862 yılında Tasvir-i Efkâr gazetesini çıkararak yazılarına bu gazetede devam etmiştir.

E. Türk Şiirine vatan, adalet, hürriyet, eşitlik gibi kavramları getiren bir sanatçıdır.

 

Ne efsunkâr imişsin ah ey didar-ı hürriyet

Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten

5.Aşağıdaki dizelerin hangisinde, yukarıdaki beytin ikinci dizesindeki sanata benzer bir sanat vardır?(5)

            A) Karlar altında bir ilkbaharım ben

B) Kar değil gökyüzünden yağan beyaz ölümdü

C) Şu bakır zirvelerin ardından Bir süvari geliyor

kan rengi

D) Ruhu her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter

E) Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa

Rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa

6.Aşağıdakilerden hangisi, Namık Kemal’in özelliklerinden biri olamaz? (5)

A. Ziya Paşa ile Londra’da Hürriyet gazetesini çıkarmıştır.

B. Tahrip-i Harabat ve Takip-i Harabat isimli yazılarıyla Ziya paşa’nın Harabat isimli eserindeki görüşleri eleştirmiştir.

C.  Vatan Yahut Silistre isimli oyunu sahnelendikten sonra halkın galeyana gelmesinden endişelenen yöneticiler tarafından sürgüne gönderilmiştir.

D. 1862 yılında Tasvir-i Efkâr gazetesini çıkararak yazılarına bu gazetede devam etmiştir.

E. Türk Şiirine vatan, adalet, hürriyet, eşitlik gibi kavramları getiren bir sanatçıdır.

Ne efsunkâr imişsin ah ey didar-ı hürriyet

Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten

5.Aşağıdaki dizelerin hangisinde, yukarıdaki beytin ikinci dizesindeki sanata benzer bir sanat vardır?(5)

            A) Karlar altında bir ilkbaharım ben

B) Kar değil gökyüzünden yağan beyaz ölümdü

C) Şu bakır zirvelerin ardından Bir süvari geliyor

kan rengi

D) Ruhu her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter

E) Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa

Rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa

6.Aşağıdakilerden hangisi, Namık Kemal’in özelliklerinden biri olamaz? (5)

A. Ziya Paşa ile Londra’da Hürriyet gazetesini çıkarmıştır.

B. Tahrip-i Harabat ve Takip-i Harabat isimli yazılarıyla Ziya paşa’nın Harabat isimli eserindeki görüşleri eleştirmiştir.

C.  Vatan Yahut Silistre isimli oyunu sahnelendikten sonra halkın galeyana gelmesinden endişelenen yöneticiler tarafından sürgüne gönderilmiştir.

D. 1862 yılında Tasvir-i Efkâr gazetesini çıkararak yazılarına bu gazetede devam etmiştir.

E. Türk Şiirine vatan, adalet, hürriyet, eşitlik gibi kavramları getiren bir sanatçıdır.

      Esdi nesîm-i nev-bahâr açıldı güller subh-dem                   Usanmaz kendini insan bilenler  halka hizmetten

      Açsun bizim de gönlümüz sâkî meded sun câm-ı cem        Mürüvvet –mend olan mazluma el çekmez inâyetten

 

      İrdi yine ürd-i behişt oldu hevâ anber-sirişt                         Felek her türlü esbâb-ı cefâsın toplasın gelsin

      Alem behişt-ender-behişt her gûşe bir bağ-ı İrem                Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azîmetten

                                                             Nef’î                                                                                             Namık Kemal

  1. Yukarıda Klasik Türk Edebiyatına ait bir kaside ile Tanzimat Dönemine ait bir kasideden alınan beyitleri görüyoruz. İki şiirden yola çıkarak bu nazım şeklinin kullanılışında görülen benzerlik ve farklılıkları yazınız. (10)

 

Benzerlikler:   Her ikisinde de aruz ölçüsü, beyit nazım birimi ve ağır bir dil kullanılmıştır.Kafiye şemaları da aa/ba olarak aynıdır.

 

Farklılıklar: Din ya da devlet büyüğünün değil, hürriyet kavramının övgüsü yapılmış. Kasidenin bölümleri yok. Taç beyit olmadığı için

8.   Aşağıdaki eserleri yazarları ile eşleştiriniz. (5)

Durub-ı Emsal-i Osmaniye … Ziya Paşa …………………….  Namık Kemal

Eş’ar-Ziya …………… Ziya Paşa ……………………………   Şinasi

Tercüme-i Manzume … Şinasi ………………………….           Ziya Paşa

Tahrib-i Harabat … Namık Kemal ……………………………   Şinasi

Cezmi ………… Namık Kemal ……………………………….  Ziya Paşa

9.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatıyla edebiyatımıza girmiş türlerden biri değildir? (5)

a) Makale                 b) Roman             c) Tiyatro            d) Öykü                    e) Gazel

 

10.a) Aşağıdaki rakamları ayraç işaretinin içine belirdiğim şekilde yerleştiriniz. ( 15 )

b) Aşağıdaki rakamların karşısını uygun şekilde doldurunuz.(10)

İlk resmi gazetemizdir.  ( 5 )  Sağdaki 1-Taaşşuk-ı Talat u Fıtnat
Vatan Yahut Silistre piyesini yazdı.  ( 6 ) rakamlardan 2-Şinasi
 Noktalama işaretlerini ilk kez kullandı,  ( 2 )   birini 3-Telemak
İlk yerli romanımızdır.  ( 1 )  ayraç 4-Karabibik
İlk köy romanımızdır.  ( 4 )  içine 5-Takvim-i Vakayi
İlk özel gazetemizdir.  ( 7 )   yazınız 6-Namık Kemal
Yusuf Kamil Paşa’nın Fenelon’dan çevirisidir.  ( 3 ) 7- Tercüman-ı Ahval

b)HALK EDEBİYATI

DİVAN EDEBİYATI

TANZİMAT 1. DÖNEM

 

1.Hece ölçüsü kullanılmıştır. 1.Aruz ölçüsü kullanılmıştır 1.Hem aruz hem de hece ölçüsünü kullanmışlardır.
2.Koşma-Mani-Semai vb. türler vardır. 2.Gazel, kaside, mesnevi, terkib-i bent vb. nazım şekilleri kullanılmış. 2.Gazel, kaside, terkib-i bent gibi eski nazım şekillerinin yanında roman, hikâye, tiyatro gazetecilik ve fikir yazıları gibi türleri de kullanmışlardır. Vatan, millet, özgürlük ve eşitlik gibi yeni kavramları eski nazım şekilleriyle de işlemişlerdir.
3.Halkın anlayacağı bir sanat yapılmıştır 3.Süslü, sanatlı ve ağır bir dil kullanılmış. 3.Sade bir dille yazmaya çalışmışlarsa da başarılı olamamışlardır.
4.Göçebe hayat tarzını yansıtan ulusal bir edebiyattır. 4.Halktan kopuk, yüksek zümreye hitap eden bir edebiyattır. 4.Batıdan etkilenmişlerdir. Halkı aydınlatmayı amaçlamışlardır.


11. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları SerdarHan tarafından 1 Ekim 2011 tarihinde , Eğitim kategorisine eklenmiştir.

    yeni 10
Benzer Konular
11. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları isimli bu konuyu ;
Google'de Ara
BlogSearch'te Ara
Buzzzy'de Ara
Twitter'da Ara
Bing'te Ara
İletişim

Sende Yorum Yaz

YORUM YAZMAK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ.