2013-2014 Polis Koleji Taban Puanları, Başvuru Şartları Nedir?2012-2013-2014 Polis Koleji Başvuru Şartları – Taban Puanı

Merhaba en saygın mesleklerden olan ve ülke iç güvenliğinin sağlanması faaliyetlerini yürüten İçişleri Bakanlığı Bünyesinde Faaliyet gösteren Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarında İstihdam Edilmek isteyen arkadaşlar için kısa bir bilgi notu sunmak istiyoruz.

I. BÖLÜM

1.1. GENEL AÇIKLAMALAR

Bu kılavuz, Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesinde belirlenen Ortaöğretim Yerleştirme Puanına (OYP) göre 2012 yılı Polis Kolejine öğrenci alımına ait usul ve esasları kapsamaktadır.
Polis Kolejine öğrenci alımı iki ayrı aşamada yapılmaktadır.
I.Aşama:  MEB tarafından yapılan Seviye Belirleme Sınavları sonunda hesaplanan Ortaöğretim Yerleştirme Puanına (OYP) göre Polis Kolejine Giriş Sınavına katılacak adayların belirlenmesi;
II. Aşama: Polis Kolejine Giriş Sınavıdır. Ortaöğretim Yerleştirme Puanına (OYP) göre belirlenen adayların katılacağı ve Ankara Polis Koleji Müdürlüğünce yapılacak olan sınavdır.
Polis Kolejine Giriş Sınavı; Temmuz ayı içerisinde yapılacak üç ayrı aşamalı bir sınavdır. Polis Kolejine Giriş Sınavı aşamaları; mülakat, beden eğitimi ve yazılı (test) sınavlarından oluşmaktadır. Sınavlarda başarılı olup Koleje girmeye hak kazanan adaylar Ankara Polis Koleji Müdürlüğünde intibak eğitimine alınırlar ve bu süre içerisinde adaylara okulun denetimi ve gözetiminde tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden Sağlık Kurulu Raporu aldırılır.
Polis Kolejine girmek isteyen adaylar 2012 yılı 8’inci sınıf SBS’ye girmek zorundadır. SBS için bankaya para yatıran adaylar öğrenim gördükleri okullardan 05 -23 Mart 2012 tarihleri arasında Polis Koleji için başvuruda bulunacaktır. 8’inci sınıf SBS; 09 Haziran 2012 Cumartesi günü saat 10.00’da tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen bazı ilçe merkezlerinde yapılacaktır. Yurt dışında, Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşgabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek’te gerçekleşecektir.
Yurt dışından Polis Kolejine Giriş Sınavına girmek isteyen adaylar Polis Kolejine Giriş Yönetmeliğinin Yurtdışında Öğrenim Görenler başlıklı 22. maddesi hükümlerine göre;  Yurtdışında öğrenim görenlerden, sınava girecek adayların öğrenim derecelerinin denkliği bulunduğu ülkedeki bağlı olduğu ataşeliklerce/elçiliklerce onaylanacaktır.Başvurunun elektronik ortamda hatasız, eksiksiz, e-başvuru kılavuzuna uygun yapılması gerekmektedir. Bu konuda sorumluluk ilgili OKUL MÜDÜRLÜĞÜ ve ADAYIN VELİSİNE ait olacaktır.

1.2. POLİS KOLEJİ BAŞVURU ŞARTLARI

Koleje alınacak öğrencilerde aranılacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,• Yapılacak olan güvenlik tahkikatı neticesinde; Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan ağır hapis veya 6 ay ve daha fazla hapis veyahut affa uğramış, paraya çevrilmiş, ertelenmiş, zaman aşımına uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, suç işlemek için teşekkül oluşturmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adlî kovuşturmaya tâbi olmamak.• Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak,• Yaş yönünden; Polis Kolejine Giriş Sınavının yapıldığı yılın 01 OCAK tarihi itibariyle 16 yaşından gün almamış olmak,• Öğrenime ara vermemiş olmak,• Lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak,• İlköğretim okulunu üç (3.00) ve daha yukarı diploma notu ile bitirmiş olmak ( Polis Kolejine Giriş Sınavında aranır)• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,• Herhangi bir okuldan, ahlâki veya disiplin sebebi ile çıkarılmamış olmak.• İlköğretim okulu 8’inci sınıf öğrencisi olmak.
Polis Kolejine girecek öğrenciler Polis Kolejine Giriş Yönetmeliği ve Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde aranan şartları taşımak zorundadırlar.
1.3. BAŞVURU ÜCRETİ VE BANKA İŞLEMLERİ

Başvuru ücreti ve Banka işlemleri ile ilgili yapılacak işlemler 2012 yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi-Seviye Belirleme Sınavı (SBS) e-Başvuru Kılavuzunda belirtilen hükümler doğrultusunda yürütülecektir. Polis Koleji giriş sınavına başvuru için herhangi bir ücret yatırılmayacaktır.
1.4. BAŞVURU İŞLEMLERİ

Polis Kolejine girmek isteyen adaylar öğrenim gördükleri okullardan 05-23 Mart 2012 tarihleri arasında Polis Koleji için başvuruda bulunacaktır. Öğrencinin polis koleji başvurusu öğrenim gördüğü okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır.
Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Şehit Çocuğu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrosunda Görevli iken Eceli ile Vefat Edenlerin Çocukları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Görev (Vazife) Malulü Çocuğu olanlar Polis Kolejine başvuru yapmak istiyorsa başvuru ekranında aşağıdaki seçeneklerden kendine uygun olanı işaretleyecektir. Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda halen çalışmakta olan ve emekli personel çocukları şıklarda işaretleme yapmayacaktır.

o Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Şehit Çocuğu Olanlar,o Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrosunda Görevli iken Eceli ile Vefat Edenlerin Çocuğu Olanlar,o Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Görev (Vazife) Malulü Çocuğu Olanlar,Aday, bilgilerini kontrol edecek ve okul müdürlüğü elektronik onaylama yapacaktır. Elektronik onaylamadan sonra başvurunun 2(iki) adet çıktısı alınarak veliye incelettirilip, imzalatılıp teslim edilecek ve 1 (bir)  nüshası da okul müdürlüğünde saklanacaktır. Başvurunun elektronik ortamda hatasız, eksiksiz, e-başvuru kılavuzuna uygun yapılması gerekmektedir. Bu konuda sorumluluk ilgili OKUL MÜDÜRLÜĞÜ ve ADAYIN VELİSİNE ait olacaktır.

1.5. BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

Başvurular; a. Aday 8. sınıf Seviye Belirleme Sınavına başvuru yapmaması,b. e- Okul sistemindeki aday bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki olması,c. Öğrenim gördüğü okula Polis Koleji için başvuru yapmamış olması ve elektronik ortamda okul müdürü tarafından onaylanmaması,d. Aday SBS ücretini belirtilen sürede bankalardan birine yatırmaması (başvuru ücretinden muaf olan adaylar hariç)e. Öğrenci sınav ücretini başka bir hesaba ya da yanlış sınav hesabına yatırmışsa, f.  Yurt dışından başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik olması durumunda da başvuru geçersiz sayılacaktır.
1.6. İL/İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN VE OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

Milli Eğitim Müdürlüklerinin ve okul müdürlüklerinin yapacağı işlemler 2012 yılı MEB Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi – Seviye Belirleme Sınavı (SBS) e-Başvuru Kılavuzunda belirtilen hükümler doğrultusunda yürütülecektir.

1.7. SINAV GİRİŞ BELGESİ Polis Koleji Sınav Giriş Belgesi ile ilgili işlemler 2012 yılı MEB Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi – Seviye Belirleme Sınavı (SBS) e-Başvuru Kılavuzunda belirtilen hükümler doğrultusunda yürütülecektir.
1.8. SINAV UYGULAMASISınav uygulaması 2012 yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi-Seviye Belirleme Sınavı (SBS) e-Başvuru Kılavuzunda belirtilen hükümler doğrultusunda yürütülecektir.
1.9. SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ

Ortaöğretim yerleştirme puanına göre Polis Kolejine Giriş Sınavı’na katılacak adayların belirlenmesi sonucunda erkek ve kız adayların sıralaması ayrı ayrı yapılacaktır. Sınav değerlendirmesiyle ilgili işlem basamakları 2012 yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi-Seviye Belirleme Sınavı (SBS) e-Başvuru Kılavuzunda açıklanmaktadır.
1.10. SINAV SONUCUNUN BİLDİRİLMESİ

Ortaöğretim Yerleştirme Puanına (OYP) göre Polis Kolejine Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar 13 Temmuz 2012 tarihinden itibaren aday T.C kimlik numarasıyla http://www.poliskoleji.k12.tr, http://www.egm.gov.tr, http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr adreslerinden ilanen duyurulacaktır. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.Adayların sınav sonuçlarını ve ilgili duyuruları, belirtilen adreslerden sürekli olarak takip etmeleri gerekmektedir.  Polis Kolejine Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şubelerine gönderilecek olup, başarılı adaylar sınav sonucunu öğrendikten sonra en geç 20 Temmuz 2012 tarihine kadar nüfus hüviyet cüzdanı ile mesai saatleri içerisinde İl Emniyet Müdürlüklerine başvuruda bulunacaklardır.
1.11. POLİS KOLEJİNE ALINACAK ADAY ÖĞRENCİLERİN DAĞILIMIKoleje alınacak kız ve erkek öğrenci sayısı Emniyet Teşkilatının ihtiyacı ile Kolejin kapasitesi dikkate alınarak Genel Müdürlükçe Polis Kolejine Giriş Sınavından önce tespit edilir. Kız öğrenciler eğitim ve öğretimlerini Ankara Polis Kolejinde yaparlar.
Ortaöğretim yerleştirme puanına göre en yüksek puandan en düşük puana doğru o yıl Koleje alınacak öğrenci sayısının on katı kadar aday başarılı sayılır. Ancak Polis Kolejine Giriş Sınavına katılacak adayların belirlenmesi öncesinde Koleje başvuru sayısı dikkate alınarak bu sayı Kolej Müdürünün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile yirmi katına kadar arttırılabilir.
Ortaöğretim yerleştirme puanına göre Polis Kolejine Giriş Sınavına katılacak adayların belirlenmesi için yapılacak değerlendirme sonucunda erkek ve kız adayların sıralaması ayrı ayrı yapılır.
1.12. SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR
Sınavın geçersiz sayıldığı durumlarla ilgili işlem basamakları, 2012 yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi-Seviye Belirleme Sınavı (SBS) e-Başvuru Kılavuzunda belirtilen hükümlere göre yapılacaktır.
1.13. SINAV İTİRAZLARI      Sınav itirazlarıyla ilgili açıklamalar 2012 yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi-Seviye Belirleme Sınavı (SBS) e-Başvuru Kılavuzunda belirtilen hükümlere göre yapılacaktır.

II. BÖLÜM
POLİS KOLEJİ GİRİŞ SINAVI ÖNCESİ BİLGİLENDİRME
2.1. POLİS KOLEJİNE GİRİŞ SINAVI ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER VE İSTENİLEN BELGELER

Polis Kolejine Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların, başarı sıralaması Ortaöğretime yerleştirme puanına göre yapılacaktır.• Polis Kolejine Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar internet adreslerinden ilanen duyurulduktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şubelerine başvuracaklardır,• Başarılı olan adaylar Polis Koleji e-başvuru kılavuzunda Ek-1’deki Öğrenim Durum Belgesini bilgisayar çıktısı olarak alacak, 2011–2012 eğitim-öğretim yılında en son öğrenim gördükleri Okul Müdürlüklerine 13 Temmuz – 20 Temmuz 2012 tarihleri arasında doldurup onaylattıktan sonra Ankara’da yapılacak olan Polis Kolejine Giriş Sınavı Mülakat aşamasına getireceklerdir. Öğrenim Durum Belgesini getirmeyen adaylar mülakat sınavına alınmayacaklardır.• Polis Kolejine Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar il emniyet müdürlükleri eğitim şubelerinde tebellüğ ettikleri belgelerle ve spor malzemeleri ile birlikte belirtilen tarihte Ankara Polis Kolejinde hazır bulunacaklardır.• Polis Kolejine Giriş Sınav aşamasında adayların T.C kimlik numarasız ve yıpranmış nüfus cüzdanları kabul edilmeyecektir. • Adaylar son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık (renkli) fotoğraf ve diploma fotokopisi getireceklerdir. Mülakat, beden eğitimi ve yazılı sınav aşamalarını geçerek intibak eğitimine katılmaya hak kazanan adaylar, intibak eğitimi için gelirken son 6 ayda çekilmiş 5 adet resim daha getireceklerdir.

2.2. POLİS KOLEJİNE GİRECEK ADAYLARDA ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARIPOLİS KOLEJİ GİRİŞ SINAVLARINDA BAŞARILI OLAN ADAY ÖĞRENCİLERE OKULUN DENETİM VE GÖZETİMİNDE TAM TEŞEKKÜLLÜ DEVLET HASTANELERİNDEN SAĞLIK KURULU RAPORU ALDIRILIR. POLİS KOLEJİNE ALINACAK ÖĞRENCİLERDE GÖRME HER İKİ GÖZDE AYRI AYRI İHTİLAFSIZ TAM (GÖZLER DERECESİZ “HER İKİ GÖZDE SIFIR (0) DERECE”) OLACAKTIR.

Adayların, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen SAĞLIK ŞARTLARINI taşımaları gerekmektedir.
NOT: Polis Kolejine Giriş Sınavı mülakat aşamasında Polis Kolejine Giriş Yönetmeliği ve Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre adayın; konuşma düzgünlüğü, fiziki görünüşü, kendine güven derecesi, kavrama ve ifade kabiliyeti, yüzde ve görünen yerlerde eşgal belirleyici iz, ağız, diş ve çene yapısındaki bozukluk ve gözlerin kusursuz (görme her iki gözde ihtilafsız tam olacak) olması gerektiğinden mülakat sınavında ve sonrasında aday öğrencilere aldırılacak olan sağlık kurulu raporunda elenmemeleri için başvurular esnasında sağlık ile ilgili kısımları göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

2.3. POLİS KOLEJİNE GİRİŞ SINAVI

Polis Kolejine öğrenci alımının ikinci aşaması olan ve Ankara Polis Koleji Müdürlüğünde yapılacak olan Polis Kolejine Giriş Sınav aşaması ile ilgili olarak;Polis Kolejine Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, 23–27 Temmuz 2012 tarihleri arasında Ankara Polis Koleji Müdürlüğünde yapılacak olan Polis Kolejine Giriş Sınavına katılacaklardır.

POLİS KOLEJİ GİRİŞ SINAVI TAKVİMİMÜLAKAT SINAVI 23–24-25 Temmuz 2012     saat:08:00

BEDEN EĞİTİM SINAVI

26 Temmuz 2012                saat:08.00

YAZILI (TEST) SINAV

27 Temmuz 2012                 saat:10.00
NOT: Polis Kolejine Giriş Sınavında başarılı olan aday öğrenciler puan ve tercih durumuna göre Polis Kolejine yerleştirilecektir Polis Kolejine Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ayrıca; Ankara Polis Kolejinde Mülakat, Beden Eğitimi ve Yazılı Sınav olmak üzere 3 ayrı sınava tabi tutulacaktır.
1.Mülakat Sınavında; Adayın konuşma düzgünlüğü, fiziki görünüşü, kendine güven derecesi, kavrama ve ifade kabiliyeti değerlendirilecektir. Mülakat sınavında adaylar yanlarında şort getirecektir. Mülakat sınavında başarılı olan adaylar, beden eğitimi sınavına alınacaktır.
2.Beden Eğitimi Sınavında; Mülakat sınavında başarılı olan adaylar, Ek 2’ de örneği yer alan belirlenen bir parkurda; öne takla, sıçrama, şınav, slalom çubukları arasından geçerek koşma, mekik ve iki sağlık topu arasında el değdirerek koşma hareketlerini içeren beden eğitimi sınavına tabi tutulacaktır. Adaylar, 100 tam puan üzerinden en az 60 puan aldıkları takdirde başarılı sayılacaklardır.Polis Kolejine alınacak öğrencilerin beden eğitimi sınavı zamana karşı yapılacaktır.Açıklamalar ve değerlendirme tablosu Ek 2’de gösterilmiştir.
3.Yazılı Sınavda;  Matematik, Fen, Türkçe ve Dil Yeteneği, Sosyal ve Yabancı dil sorularından oluşan test usulüyle aşağıda belirtilen ağırlıklarda yazılı sınav yapılacaktır.

KONU SORU SAYISI

Matematik 30

Fen Grubu 25

Türkçe ve Dil Yeteneği 20

Sosyal Grup 15

Yabancı Dil 10

TOPLAM 100
Emniyet Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek Değerlendirme Komisyonu sorumluluğunda, yazılı sınav kâğıtları optik okuyucu ile bilgisayar ortamına aktarılarak değerlendirilecek ve ilan edilecektir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden 1 yanlış cevap 1/3 doğru cevabı etkileyecek şekilde yapılacaktır.Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda görevli iken şehit olanların, eceli ile vefat edenlerin veya vazife malullerinin çocuklarına Polis Kolejine Giriş Yazılı Sınavında aldıkları puanın % 5’i oranında puan eklenerek oluşan puan sıralamasına göre asıl ve yedek aday listeleri düzenlenir.Polis Kolejine Giriş Sınavı başarı listesi ve aday öğrencilerin koleje yerleştirilmesi Polis Kolejine Giriş Yönetmeliği Başarı Listesinin Tanzimi başlıklı 16.maddesi hükümlerine göre “Polis Kolejinde yapılan yazılı sınavda en yüksek puandan başlanarak kız ve erkekler için ayrı ayrı olmak üzere başarılı olanların listesi, Değerlendirme Komisyonunca asıl ve yedek olarak düzenlenir ve duyurulur.
Puanların eşitliği hâlinde, sırası ile beden eğitimi sınav puanı, matematik, fen, türkçe ve dil yeteneği, sosyal ve yabancı dil grupları puanları öncelik için dikkate alınır. Bunda da eşitlik olması halinde yaşları küçük olanlar tercih edilir. Yine de eşitlik olması halinde kur’a ile belirlenir.
Başarı listesi, o yıl Emniyet Genel Müdürlüğünce tespit edilen, Polis Kolejine alınacak öğrenci sayısı kadar asıl ve bu sayının iki katı kadar da yedek adaydan meydana gelir.

2.4. YAZILI SINAVIN UYGULANMASI
• Mülakat ve Beden Eğitimi Sınavında başarılı olan adaylar 27 Temmuz 2012 günü Ankara Polis Koleji Müdürlüğünde yapılacak olan yazılı sınava katılacaklardır.• Polis Kolejine giriş yazılı sınavı saat 10:00’da başlayacağından adaylar 08:45’ten itibaren sınav salonlarına, polis kolejine giriş sınavı kimlik kartı ve nüfus cüzdanı kontrol edilerek alınacaktır.• Adaylar yazılı sınava gelirken yanlarında nüfus cüzdanı, sınav giriş belgesi, kurşunkalem, kalemtıraş ve silgi bulunduracaklardır.• Kimlik belgeleri yanlarında olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.• Öğrenciler, sınav salonlarına yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatlerle sınava alınmayacaktır. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarını ihlal ettiği için tutanakla geçersiz sayılacaktır.• Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak, ilk 30 dakikadan sonra geç kalan adaylar sınav salonlarına alınmayacaklardır. İlk 45 dakika içinde ise sınav salonu terk edilmeyecektir. • Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olup, öğrenci A kitapçığını kullanıyorsa cevap kağıdında kitapçık türü bölümünün A yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa B yuvarlağını işaretleyecektir. Salon görevlileri de doğru işaretlemenin yapılmasını kontrol edeceklerdir.• Adaylar soru ve cevap kağıtlarını, kimlik belgelerindeki bilgilere uygun olarak kurşunkalemle dolduracaklardır.• Yazılı sınav bitiminde soru kitapçıkları cevap kağıdı ile birlikte görevlilere teslim edilecektir.• Kurallara uymadığı tespit edilen öğrencilerin sınavı tutanakla iptal edilecek ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Bu konuda yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.
2.5. YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ

a. Her öğrencinin cevap kağıdı 1 optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulmaktadır.b. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden 1 yanlış cevap 1/3 doğru cevabı etkileyecek şekilde yapılacaktır.c. Başarı listesi yapılarak en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması yapılarak, Emniyet Genel Müdürlüğünce sayıca belirlenecek olan kontenjan sayımız kadar asil, iki katı kadar yedek aday başarılı sayılır.
2.6.  POLİS KOLEJİNE GİRİŞ SINAVININ GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR
a. Polis Kolejine Giriş Yönetmeliğinin 7’nci maddesinde ve e kılavuzun 1’inci bölüm 2’nci maddesinde belirtilen şart ve nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılanlar,b. Sınav komisyonuna eksik bilgi vererek, kendisi hakkında aykırı bilgi ve belge sunanlar,c. Sınavlardan önce kendisinden istenilen bilgi ve belgeleri sınav komisyonuna ibraz edemeyenler,d. Başvuru şartlarını taşımadığı halde sınava giren adaylar,e. Herhangi bir adaydan ya da dokümandan aday tarafından kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilenler, f. Geçerli kimlik belgesini ve sınav giriş belgesini ibraz edemeyenler,g. Adayın yerine başkasının sınava girdiği anlaşılanlar, h. Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınavda yanında bulunduran adaylar, i. Sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında aday-adayların sınavları geçersiz sayılır.

2.7. YAZILI SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
Polis Kolejine Giriş Yazılı Sınav sonuçları, en geç 28 Temmuz 2012 Cumartesi günü Polis Koleji Müdürlüğünde ilan edilecek ve www.poliskoleji.k12.tr, www.egm.gov.tr internet adreslerinden adaylara ayrıca duyurulacaktır. Yazılı (test) sınavına girmeye hak kazanan bütün adaylara; yapılacak yazılı sınav sonrasında en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılacak sıralama neticesinde; intibak eğitimine katılacak adaylar sayıca Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek ve bu adayların 31 Temmuz 2012  Salı günü saat 18.00’a kadar İntibak Eğitimine gerekli malzemeler ile birlikte katılacakları ilanen tebliğ edilecektir.

2.8. SINAV İTİRAZLARI

a. Mülâkat sınavının sonucunda sınav komisyonuna yapılan itirazlar kabul edilmez.b. Yazılı sınav sonucunda kesin aday listelerinin ilanını takip eden 48 saat içerisinde bu listelere ilişkin itirazlar Polis Koleji Müdürlüğüne yazılı olarak yapılır. İtirazlar Sınav Değerlendirme Komisyonu tarafından en geç 24 saat içerisinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.c. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da çıkarılan, adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.d. İtirazların cevaplanmasında Ankara Polis Koleji Müdürlüğü gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınır. e. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmaz. f. Faksla yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir.

 


2013 yılı polis koleji taban puanları 2012 yılı Polis Koleji Puanları,Polis Kolejleri 2012, Polis Kolejleri Puanları 2013, Polis Koleji Taban Puanları 2012, Polis Koleji Taban Puanları 2013, Polis Koleji Taban Puanları Kaç?, polis kolejini bitirenler ne olur, polis kolejini kazanan öğrenciler 2012, polis kolejinin bulunduğu iller, Asil,Diye,polis koleji,Polis Koleji Taban Puanları,Sbs,polis kolejinin puanı, polis kolejinin puanı kaç, polis kolejinin puanları, polis kolejinin taban puanı nedir, Polis Kolejleri Yeni Puanları hakkındaki bilgiler.

Bir önceki makalemiz olan 2011 Yılında Kaç Polis Alınacak-PMYO lara Kaç Kişi Alınacak başlıklı makalemizde emniyet, polis ve polis memuru alımı 2011 hakkında bilgiler verilmektedir.


2013-2014 Polis Koleji Taban Puanları, Başvuru Şartları Nedir? SerdarHan tarafından 8 Temmuz 2011 tarihinde , Türk Polisi kategorisine eklenmiştir.

  yeni 10
Benzer Konular
2013-2014 Polis Koleji Taban Puanları, Başvuru Şartları Nedir? isimli bu konuyu ;
Google'de Ara
BlogSearch'te Ara
Buzzzy'de Ara
Twitter'da Ara
Bing'te Ara
İletişim
118 responses to “2013-2014 Polis Koleji Taban Puanları, Başvuru Şartları Nedir?”
 1. İrem tepe diyor ki:

  boyum ve kilom tutuyor ama sbs puanım biraz düşük acaba girebilirmiyim taban puanlar henüz belli olmamış tek bildiğim şey diploma notunun 3den yüksek olması benimki 3 den yüksek ama sbs puanım düşük olunca :(

 2. asd diyor ki:

  polis kolleji için en kolay yoll anadolu lisesine gidip ordan mezun olduktan sonra 300 puan al geçersin ama liseye gitmek şert

 3. harun kara diyor ki:

  300 puandan yüksek olursa girebiliyomuyuz bide diploma notu 3den yüksek olurs
  a

 4. Ertuğrul ARSLAN diyor ki:

  Ya arkadaşlar Eğer Polis koleji istiyorsanız lise için 450 den aşağı almamanız gerek ve okul ortalamanız 4 den aşağı olmaması gerek ama tabiki bu olay kontenjana bağlı kontenjan az oldumu ve puanlar düşük oldumu 440 alsanız bile belki girersiniz ama okul ortalaması kesinlikkle 4 olcak

 5. elif nur tatlı diyor ki:

  bnm abimde polis ondan yardım aldım ve polis kolejinde okul ortalamanız 3 ten fazla olması gerekiyo ve polis kolefine girebilmek için 45 veya 460 almanız gerek alsanız bile mülakattan geçeceksiniz herkesin yapabileceği birşey değil!!

 6. esma çevik diyor ki:

  İlla Ankara’da mı olması gerekiyor anlamadım. Ben Zonguldak’ta oturuyorum ama polis kolejinin sınavına girmek istiyorum nasıl girebilecem anlamadım doğrusu.

 7. beytullah diyor ki:

  arkdaşlar diploma 3 üzeri derken benimki hersene 58den aşağı değil yani ben polis koleji sınavına girebilirmiym bu arada size birşey sölicem siz hiç üzülmeyin siz mülakkatta herkezin geçtinimi sanıyorsunuz mülakatlarda 100 kişi eğleniyor ve yedekler gidiyor ancak kafama diploma takıldı amcaoğluda gidiyomu ama sadece mülakatlarda kaç kişinin eğlendiğini sorudm ama o polis kolejinde görüşemiyoruz

 8. nimet demirel diyor ki:

  polis kolejine giriş sınavının taban puanı ne ya bnde seneye giricem lütfen söyleyinnnn

 9. HAYRİCAN AKSOY diyor ki:

  ARKADAŞLAR 2013 SENESİNİN TABAN PUANI KAÇ BİLEN VAR MI

 10. ebru diyor ki:

  mrb arkadaşlar bn bursa polis koleji öğrencisiyim kolej puanı 450 ma bu puanlar sıralama yapılacak ama siz yinde 490 almaya çalışın herkeze bol şan diliyorm inş sizlerde kazanırsınız

 11. sibel diyor ki:

  mrb arkadaşlar bn bursa polis koleji öğrencisiyim kolej puanı 450 ma bu puanlar sıralama yapılacak ama siz yinde 490 almaya çalışın herkeze bol şan diliyorm inş sizlerde kazanırsınız

 12. büşra diyor ki:

  ya puhan die giryoruz bir sürü yazı var ben bu gidişle sağlık lisesine giderim

 13. feyza diyor ki:

  arkadaşlar ben polis olmak istiyorum ama puan 700 mü 500 mü puan üzerinden değerlendirilecek

 14. feriha diyor ki:

  arkadaşlar ben 7.sınıfa gidiyorum bu sene sınava giricekler 2013 sbs notu polis koleji için 450 puan seneye biz sınavsız giriş yapıcaz nasıl olucak bilmiyorum hayırlısı. işallah herkez için iyisi olur herkeze başarılar dilerim.

 15. elif diyor ki:

  ben polis olmayı çok istiyorum bunun için çok çalışıyorum

 16. elif diyor ki:

  polis olmak istiyorsanız çok çalışmalısınız hem ne demişler çalışan demir paslanmaz çalışarak istediğiniz her şeye ulaşabilirsiniz arkadaşlar

 17. kubra basar diyor ki:

  bende seneye plis olmak istiom

 18. kubra basar diyor ki:

  bende polis olmak istiyorum ama kafam çok karışık puanlar felen çok canımı sıkıyor.=)

Sende Yorum Yaz

YORUM YAZMAK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ.