2012-2013 11.Sınıf Coğrafya Kitabı Sayfa 46-47 Cevapları2012-2013 11.Sınıf Coğrafya Kitabı Sayfa  46-47 Cevapları  , Lise 3 Sınıf Coğrafya Kitabı Sayfa  46-47 Cevaplarını sizlere sunuyoruz. Umarım sizler için yararlı olacaktır.

Sayfa 11.SINIFLAR SAYFA 46 ETKİNLİK ÇALIŞMASI
Etkinlik-1
SORU-1-Aşağıdaki dünya haritası üzerinde verilen şehirleri sembollere uygun
olarak
işaretleyiniz.
New York-Küresel etki gösterir.
Londra-Küresel etki gösterir
Kudüs-Küresel etki gösterir
Amsterdam-Küresel etki gösterir
Kütahya-Yerel etki gösterir
Yeni Delhi-Bölgesel etki gösterir
Milano-Küresel etki gösterir
Nairobi-Bölgesel etki gösterir
Hong Kong-Küresel etki gösterir
5
SORU-2-İşaretlediğiniz şehirlerin etkilerinin neler olduğunu sınıfta tartışınız.
New York dünya finas merkezi özelliği gösterir beraberinde ekonomi ve ticaretin
merkezidir ve liman şehri olup dünyanın en kalabalık şehirlerinden biridir.
Londra ekonomi ve ticaretin bir diğer merkezidir ve liman şehri olup dünyanın
en kalabalık şehirlerinden biridir.
Amsterdam, Hollanda’nın başkenti olmasının yanında önemli bir liman şehri ve
ticaretin bir başka küresel merkezidir. Ayrıca siyasi platformda birçok uluslar
arası kuruluşun
merkezidir.
Milano İtalya’’nın sanayi ve ticaret başkentidir.beraberinde kültürel
fonksiyonlar ve ekonomik fonksiyonlardan ticaret ön plandadır.
Kütahya’da sanayi, tarım ve ticaret gelişmiştir ve etki alanı
yereldir.
Kudüs 3 din için de kutsal olan bir merkezdir.
Nairobi,Kenya’nın başkentidir.
Yeni Delhi, Hindistan’ın başkentidir.Bölgenin ekonomi ve yerleşme merkezidir.
Hong Kong , Asya-Pasifik bölgesindeki önemli finans, ticaret ve ulaşım merkezi
konumundadır.
Etkinlik-2
SORU-1-Aşağıdaki tabloda Hamburg şehrinin bulunduğu ülke, etki alanı ve
etkin
fonksiyonu verilmiştir.
Siz de diğer şehirlerin bulunduğu ülkeyi, etki alanını ve fonksiyonunu tespit
ediniz (Bazı şehirler birden fazla fonksiyonu ile ön plana çıkabilir).
Şehirler
Ülkeler
Etki alanları
Fonksiyon
Yerel
Bölgesel
Küresel
İstanbul
Türkiye
Küresel
Ekonomi ,din ,liman
Londra
İngiltere
Küresel
6
Ekonomi,siyasi,kültürel
Roma
İtalya
Küresel
Din,ekonomi,siyasi,Kültürel
Moskova
Rusya
Küresel
Siyasi,Enerji,Ekonomi
Kudüs
İsrail
Küresel
Din
Hamburg
Almanya
Küresel
Liman
Los Angeles
ABD
Küresell
Kültürel
Mexico City
mexico
Bölgesel
Siyasi ,Ekonomi,
Kahire
Mısır
Bölgesel
Siyasi,Kültürel
Jakarta
Endonezya
Yerel
Siyasi,Ekonomik Liman
Bakü
Azerbeycan
Yerel
Siyasi,sanayi
Delhi
Hindistan
Bölgesel
Siyasi Ekonomi
Yoruma açık bir tablo ufak tefek farklılıklar olabilir…
SORU-2-Şehirlerin farklı fonksiyonlar kazanmasında etkili olan faktörleri
yorumlayınız.
Şehirlerin farklı fonksiyonlar kazanmasında şehrin coğrafi konumu,
nüfusu,ekonomik,siyasi,kültürel ve dini özellikleri etkili olmuştur.
İstanbul’un İstanbul boğazında bulunması,Türkiye’nin en önemli limanı
7
olması,Hristiyan’lar için kutsal yerlerin bulunması,
Londra’nın başkent olması,küresel finans merkezlerinden biri olması,Tarihi
eserlerin bulunması ve sanatsal faaliyetlerin gelişmiş olması,
Roma’nın başkent olması, Vatikan’ın Roma’da yer alması,ticaretin gelişmiş
olması, Tarihi eserlerin bulunması ve sanatsal faaliyetlerin gelişmiş olması,
Moskova’nın Dünya’nın büyük devlerinden biri olan Rusya ve B.D.T’nin
merkezi olması,
Kudüs’ün 3 din için de kutsal olan bir merkez olması,
Hamburg’un Almanya ve Avrupa’nın en önemli limanlarından biri olması,
Los Angeles’in Amerikan sinemasının merkezi olması,
Mexico City’nin Meksika’nın başkenti olması,
Kahire’nin Mısır’ın başkenti olması,
Jakarta’nın Endonezya’nın başkenti olması,önemli bir ticaret ve liman şehri
olması,
Bakü’nün Azerbaycan’ın Başkenti olması ve mevcut enerji kaynakları ,
Delhi’nin Hindistan’ın başkenti ve ekonomik merkez olması.

11.SINIFLAR SAYFA 47 ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI
Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
SORU-1- Çin’de nasıl bir nüfus politikası uygulanmaktadır?
Nüfusu önceleri bir güç olarak görmektelerdi.1953 yılında nüfusu 583 milyon
olduğunu gördü. Nüfus artış hızı planlanandan daha yüksek çıktığı için resmen
ilan edilmeyen tek çocuk siyaseti izlenmeye başlanmıştır.Çin’de bu politika
şehirlerde sıkı sıkıya uygulanmış ve kırsal kesimde iki kız çocuğa izin verilmiştir.
Çin’de kırsal kesimde yaşayıp tek erkek çocuğu veya iki kız çocuğu olan ailelere
anne, baba 60 yaşını geçtiklerin de yılda 75 dolara denk gelecek bir maaş
bağlanmaktadır.Çin nüfus artış hızını azaltıcı yönde politika uygulamaktadır.
SORU-2- Nüfus değişiminde rol oynayan faktörler nelerdir?
Doğumlar,Ölümler(Savaşlar,salgın hastalıklar,doğal afetler),Göçler,Sınırların
değişmesi
SORU-3- Bir ülkede genç nüfusun artması sizce avantaj mıdır? Açıklayınız.
Genç nüfus bir ülke için avantajdır ancak ülkenin ekonomik yapısı bu nüfusu
kaldırabilecek yapıda ise.Ülkenin öz kaynakları ülke nüfusunun ihtiyaçlarına
cevap verebiliyorsa genç nüfus yatırımları destekleyen üretken rekabeti arttıran
8
bir rol oynar.Aksi takdirde bir ülke için çeşitli ekonomik ve sosyal sorunlara yol
açar.
SORU-4- Roma şehrine tarihsel süreç içinde önem kazandıran özellikler
nelerdir?
Roma; Siyasi ,dini ve kültürel anlamda çok gelişen bir kenttir. Roma, dünya
tarihindeki belirleyici rolünü asırlar boyu sürdürdüğünden olsa gerek
“Dünyanın başkenti” unvanına layık görülmüştür. Roma İmparatorluğu’nun
başkenti idi.Bundan dolayı yalnızca imparatorluğun sınırları içerisinde kalan
yerleri değil dünyanın büyük kesimini siyasi ve dinî olarak etkisi altına almıştır.
1870′ te Birleşik İtalya’nın başkenti olmuştur.Siyasi, dinî ve kültürel odak
noktası olarak çok hızlı bir büyüme sürecine girmiştir.Roma, Katoliklerin dinî
merkezi olan Vatikan’ı içine aldığından çift başkent rolüne de sahiptir. Vatikan
bağımsız bir bütünlük hâlinde işlev görmektedir ve küresel etkisi İtalya’dan çok
daha büyüktür.
SORU-5- Nüfus politikalarının olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?
vOlumlu Sonuçları
vKişi başına düşen gelirin artması
vEğitim ve sağlık hizmetlerinin gelişmesi
vİşsizliğin azalması
vKöyden kente göçün azalması
vSosyal sorunların azalması
vTasarrufların artması
vTüketimin azalması
vDevletin giderlerinin azalması
vÜlke kalkınmasına daha fazla kaynak ayrılabilmesi
Olumsuz Sonuçları
vCinsiyet dengesizliği
vYaşlı nüfus oranının artması(Bağımlı nüfus oranının artması)
vGenç ve eğitilebilir nüfus oranının azalması
vAktif(çalışan ve çalışabilecek) nüfus oranının azalması
vÜlkenin savunma gücünün azalması
vSosyal güvenlik sisteminde sorunları ortaya çıkması
SORU-6- New York şehrinin dünya çapında öneme sahip olmasında hangi
özellikleri etkili
olmuştur?
New York’un caddelerinden biri olan Wall Street, dünyanın bir numaralı finans
merkezi olması, dünyanın en kalabalık yerleşim bölgelerinden biri olması, ticaret
ve sanayinin olduğu kadar eğitim ve kültür faaliyetlerinin de yoğunlaştığı bir
yerleşim merkezi olmasıdır.
ABD’nin eski başkenti olması, ABD’nin ve dünyanın önemli şirketlerinin
merkezleri, sivil toplum örgütleri, ulusal ve uluslararası etkili medya kuruluşları
burada toplanması,
9
SORU-7- Bir ülkede çalışma çağı dışındaki nüfusun artmasının olumsuz
yansımalarını
belirleyiniz.
Çalışan nüfus azalır, bağımlı nüfus artar, sosyal güvenlik sistemi çökme
noktasına gelir,devletin vergi gelirleri azalır, Tasarruflar azalır,Kişi başına düşen
gelir azalır,Eğitim ve sağlık hizmetleri yetmez,Sosyal sorunlar artar,Üretim
azalır, Devletin giderleri artar,Ülke kalkınmasına daha az kaynak
ayrılabilir,Dengesiz beslenme sorunu ortaya çıkar,İç ve dış göçler artar.
SORU-8- Bir ülkede nüfus artış hızının sürekli azalması hangi olumsuzluklara
neden
olur?
Tasarruflar azalır,Kişi başına düşen gelir azalır,üretimin azalması, devletin
yatırım giderlerinin artmasına yol açar.Ülke nüfusu dinamik yapısını kaybeder
buda yatırımlar için olumsuz sonuçlar doğurur.
Yaşlı nüfus oranının artması(Bağımlı nüfus oranının artması), Genç ve
eğitilebilir nüfus oranının azalması,Aktif(çalışan ve çalışabilecek) nüfus oranının
azalması, Ülkenin savunma gücünün azalması,Sosyal güvenlik sisteminde
sorunların ortaya çıkması, devletin vergi gelirleri azalır,
SORU-9- Dünyanın en büyük şehirleri nerelerde kurulmuştur? Bunda hangi
özellikler
etkili olmuştur?
Özellikle Kuzey Yarımkürede ve Orta Kuşakta (300-600)
kurulmuştur.Sanayi,ticaret
ve ulaşımın geliştiği alanlarda büyük şehirler kurulmuştur.Sanayi Devriminden
sonraki dönemlerde sanayileşen yerlerde çok büyük şehirler ortaya
çıkmıştır.Özellikle ticaret,sanayi,liman ve siyasi fonksiyonlar etkili olmuştur.
SORU-10- Ölüm oranı, nüfus patlaması, nüfus planlaması, nüfus politikası, aktif
nüfus,
demografik şişme kavramalarını açıklayınız.
Ölüm Oranı: Genel olarak, genelde yıllık hesaplanan, her 1000 kişi başına
ölümlerin sayısının oranıdır.
Nüfus Patlaması: Bir ülkede ölüm oranlarının düşmesi, doğumların artması ve
şehrin özelliklerinden dolayı yoğun göçlerle nüfusun büyük hızla çoğalmasıdır.
Nüfus Planlaması:Ülke öz kaynakları doğrultusunda ülkelerin uygulamış
oldukları nüfusu kontrol altında tutmaya yönelik politikalara denir.
Nüfus Politikası:Nüfus artış hızını azaltmak ya da arttırmak veya nüfusun
niteliklerini arttırmak için devletler tarafından yapılan çalışmaların tümüne
nüfus politikası denir.
10
Aktif nüfus: 15- 64 yaş arasındaki nüfusa çalışma çağındaki nüfus
denilmektedir.Çalışanlar ve iş arayanlar bu nüfus içinde yer alır.
Demografik Şişme: Kentlerin sanayi, ekonomik, kültürel özelliklerini
gerçekleştirmeden, aşırı nüfuslanarak büyümesidir.Şanlı Urfa ve Diyarbakır’ın
terör nedeniyle göç edenlerce nüfusunun artması
SORU-11- Japonya’da nüfus artışını teşvik eden nüfus politikaları uygulansa da
nüfus
artışı istenen düzeyde değildir. Bunun nedenlerini açıklayınız.
Japonya’nın gelişmiş bir ülke olmasıdır.Gelişmiş ülkelerde doğum oranları ve
nüfus artış hızı düşüktür.doğum oranlarının düşük olmasının nedenleri:
sanayileşme ve
kentleşme,kadının çalışma hayatındaki yerini alması,eğitim düzeyinin
artması,refah düzeyinin artması,doğum kontrolü ve evliliklerin geç yaşlarda
yapılmasıdır.
SORU-12- Aşağıdaki piramitte Japonya’nın 1955- 2015(tahminî)yılları
arasındaki nüfus
değişimi gösterilmiştir.Bu değişimin gerçekleşmesi için Japonya nasıl bir nüfus
politikası uygulamış olabilir?
Özellikle 1950 yılından sonra nüfus artış hızını azaltıcı bir politika
uygulamıştır.1980 -1990 yılına kadar
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.
SORU-1-Şehirsel fonksiyonlar sanayi, ulaşım ,ticaret, ,liman, kültür, turizm ve
eğitimdir.
SORU-2-Şehir sınıflandırılmalarında etkili olan faktörler fonksiyonel özellikleri
Nüfusu ve etki alanlarının genişliğidir.
SORU-3-Bir şehir çok büyük alanları etkisi altına alıyorsa etki alanı küresel
çaptadır.
SORU-4-Amsterdam’ın etki alanının küresel çapta olmasını sağlayan
fonksiyonu Önemli bir liman özelliği göstermesidir.
SORU-5-Nairobi,Bakü,Diyarbakır şehirleri bölgesel çapta etki alanına sahip
iken,Roma,Mekke,Londra gibi şehirlerin etki alanları küresel çaptadır.
SORU-6-New York’un küresel çapta etki alanı oluşturmasında Finans merkezi
olması, ticari, siyasi ve ekonomik fonksiyonel özellikleri etkili olmuştur.
SORU-7-Bir şehrin bölgesel veya küresel etkiye sahip olmasında o şehrin
nüfusu ve fonksiyonel özellikleri etkilidir.
11
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
SORU-1-Aşağıdaki şehirlerden hangisi iktisadi fonksiyonlarına göre şehirler
sınıflandırması içinde yer almaz?
A)Tarım B)Liman C)ulaşım D)Maden E)Askerî
SORU-2-Aşağıdaki şehirlerden hangisinin küresel etkisi en azdır?
A)Şam B)Tokyo C)Paris D)Londra E)New York
SORU-3-Aşağıdaki şehirlerden hangisi liman fonksiyonu sayesinde küresel bir
etkiye
sahiptir?
A)Marsilya B)Zürih C)Milano D)Moskova E)Mekke
SORU-4-Aşağıdaki şehirlerden hangisi liman şehri değildir?
A)Amsterdam B)Marsilya C)İstanbul D)İskenderiye E)Varşova
SORU-5-Nüfus özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki ülkelerin hangisinin
nüfusunu artırıcı politika izlemesi daha uygundur?
A)Almanya B)Çin C)Hindistan D)Türkiye E)Endonezya
SORU-6-Aşağıdaki şehirlerden hangisi etkileri bakımından küresel bir güce
sahiptir?
A)Manila B)Mekke C)La Paz D)Lizbon E)Mogadişu
SORU-7-Herhangi bir yerleşmenin merkez hâline gelmesi ve etki alanını
genişletmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?
A)Tarım B)Ulaşım C)Ticaret D)Nüfus E)Endüstri
SORU-8-New York’un bir dünya şehri olmasında aşağıdaki fonksiyonel
özelliklerinden hangisi daha etkilidir?
A)Ulaşım B)Ticaret C)Tarım D)Maden E)Sanayi
SORU-9-Nüfus artış hızının fazla olduğu ülkelerde genç nüfusa yapılan
yatırımlar artmakta, buna bağlı olarak kalkınma hızı yavaşlamaktadır.
Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde kalkınma süresinin en uzun olması
beklenir?
A)Bulgaristan B)Fransa C)Finlandiya D)Afganistan E)Kanada
SORU-10-Bir ülkede nüfus artış hızının azalması sonucunda aşağıdakilerden
hangisinin meydana gelmesi beklenemez?
A)İşsizlik oranının azalması
B)İç ve dış göçlerin artması
C)Kalkınma hızının artması
D)Genç nüfus oranının azalması
E)Doğal kaynakların tüketiminin azalması
12
SORU-11-Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızını azaltan faktörlerden biri
değildir?
A)Kadınların çalışma hayatına daha fazla girmesi
B)Aile planlaması
C)Savaşların artması
D)Bebek ölüm oranlarının artması
E)Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması
SORU-12-Nüfus artış hızının düşürülmesi için aşağıdaki önlemlerden hangisi
daha etkili ve kalıcıdır?
A)Az çocuklu ailelere vergi muafiyeti
B)Çok sayıda hastane ve okul yapılması
C)Doğum kontrolünün yaygınlaştırılması
D)Küçük yaşta evliliklerin teşvik edilmesi
E)İç göçlerin teşvik edilmesi
SORU-13-Aşağıdaki şehirlerden hangisinin etki alanı farklı bir nedene bağlıdır?
A)Marsilya B)Amsterdam C)İstanbul D)Rotterdam E)Paris
SORU-14-Nüfus artış hızının artması aşağıdaki ülkelerden hangisinde bir sorun
oluşturmaz?
A)Hindistan B)Fransa C)Pakistan D)Mısır E)Çin

Bir önceki makalemiz olan (AÖL) Açık Öğretim Lisesinden Nasıl Mezun Olabilirim başlıklı makalemizde Açık Öğretim Lisesi hakkında bilgiler verilmektedir.


2012-2013 11.Sınıf Coğrafya Kitabı Sayfa 46-47 Cevapları SerdarHan tarafından 7 Ekim 2012 tarihinde , Eğitim kategorisine eklenmiştir.

    yeni 10
Benzer Konular
2012-2013 11.Sınıf Coğrafya Kitabı Sayfa 46-47 Cevapları isimli bu konuyu ;
Google'de Ara
BlogSearch'te Ara
Buzzzy'de Ara
Twitter'da Ara
Bing'te Ara
İletişim

Sende Yorum Yaz

YORUM YAZMAK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ.