-----Sponsorlu Bağlantılar-----

Asfaltit Nedir,Ülkemizde Nerelerde Çıkarılır?


----- Sponsorlu Bağlantılar-----

Sponsor Bağlantı

Asfaltit Hakkında Bilgi (Özet)

Maden Rezervleri Hakkınd Bilgi Vermeye Günüydoğu Anadolu Bölgemizde Bulunan Asfaltit Madeni Hakkında Bilgi Vererek Devam Ediyoruz. Ülkemizdeki Asfaltit Yataklarının Büyük Kısmı Şırnak ve Silopi Yakınlarında Bulunmaktadır. Isıl Değeri Oldukçı Yüksek Bir Madendir.
Asfaltit,Asfaltit Nerelerde Kullanılır

Asfaltit
Türkiye’nin asfaltit yatakları Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Sırnak ve Silopi civarında filon-lar fleklinde bulunmaktadır. Her iki alan da TKİnin elindedir. Toplam rezerv 82 milyon tondur (bu-güne kadar üretilen miktar bu rakama dahildir). Yıllık üretim 1982 yılında en yüksek düzeyi olan860 000 tona ulaşmuştur, ancak daha sonra önemli ölçüde düşmeyee başlamıştır. 1997 yılı üretimi 29000 ton olmufltur. Asfaltit ısıl değeri yüksek (18 000 kJ/kg), içinde nadir mineraller bulunan ve katı yakıt olarakkullan›lmakla birlikte, sentetik petrol üretimine elveriflli hammadde durumundadır. Oysa, üretilenasfaltit Doğu Anadolu Bölgesi’nde birçok ilde konut yakıtı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, toplamrezervin küçük görülmesi ve açık iflletmeye elveriflli rezervin önemli bölümünün iflletilmifl olmas›gibi nedenlerle, sentetik petrol üretimi gündemden düflmüfltür. fiimdi asfaltitin termik santral yakıtı olarak kullanılması planlanmaktadır
ASFALTİT
Asfaltit, petrol kökenli katı bir yakıt olup yüksek yumuşama noktasına sahip doğal asfalt benzeri bir maddedir. Asfaltit maddelerin yerleşimi petrolüngöçüne neden olan; hidrostatik basınç, gaz basıncı, kapilarite, gravitasyon ve sıcaklık gibi etkenlere bağlıdır. Hareket halindeki sıvı veya yarı sıvı asfalt, çeşitli kırık ve çatlakları izleyerek yüzeye kadar çıkabilir. Doğada bulunuş şekilleri çeşitli olan asfaltit, Şırnak bölgesinde fay ve çatlak dolguları biçimindedir.
Asfaltit terimi birçok isimle birlikte eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Bunlar çoğunlukla;migrabitümen, doğal katı petrol bitümü, pitch ve tar’ dır.
Asfaltitler; teshinde, boya, vernik, oto lastiği, elektrik yalıtımı, batarya koruyucuları, genleştirilmiş kauçuk, zemin karoları, su geçirmez kabloların yapımında ve benzeri çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.
Ülkemizdeki asfaltitlerden sentetik petrol ile yan ürün olarak amonyak ve H2S; küllerinden nadir minerallerin ( V, Ni, Mo, U3O8, Ti ) eldesine yönelik teknolojik çalışmalar Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmiş olup laboratuvar ölçeğinde olumlu sonuçlar alınmıştır. Şırnak bölgesinde bulunan asfaltitler genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ısınma amaçlı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca yöre asfaltitlerinin kurulacak bir termik santralde katı yakıt olarak kullanılması imkanları da araştırılmıştır.
Ülkemiz asfaltitleri 12 filon halinde olup toplam rezervi yaklaşık 82 milyon tondur.
ŞIRNAK ASFALTİT SAHALARI
Harbul Filonu
Filon ile ilgili çalışmalara 1940 yıllarında başlanmış ancak sondajlı çalışmalara 1976 yılında geçilmiştir. 1976-84 yılları arasında sığ, dik ve eğik olmak üzere toplam derinliği 10.387.30 m olan 46 adet sondaj yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda ortalama 300 m derinliğe kadar olan kesim için toplam 25.765.000 ton (görünür+muhtemel) rezerv hesaplanmıştır.
Silip Filonu
Harbul filonunun 1 km doğusunda yer alan filonda 1982-86 yılları arasında dik ve eğik olmak üzere toplam derinliği 5.112.70 m olan 22 adet sondaj yapılmıştır. Diğer filonlardan farklı bir yataklanma şekli olan Silip filonunda toplam 4.406.314 ton (görünür +muhtemel) rezerv belirlenmiştir.
Üçkardeşler Filonu
Harbul filonunun 4 km batısında yer alan filonda 1980-84 yılları arasında sığ, dik ve eğik olmak üzere toplam derinliği 10.584.10 m olan 54 adet sondaj yapılmıştır. 1985-86 yıllarında yapılan 5 adet eğik sondaj ile filonda yapılan sondaj derinliği 11.527.50 m ye ulaşmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda filonda toplam 20.352.000 ton (görünür+muhtemel) rezerv belirlenmiştir.
İspindoruk Filonu
Filonda 1972-74 yılları arasında 11 adet yarma ve 2 adet eğik sondaj yapılmıştır. Çalışmalar sonucunda 100 m derinlik için toplam 1.100.000 ton (görünür+muhtemel+mümkün) rezerv belirlenmiştir.
Rutkekurat Filonu
Silopi’ nin kuzeyinde Cudi dağında yer alan filonda sondajlı çalışma yapılmamıştr. Yapılan 7 adet yarma ile 800 m yayılım ve 50 m derinlik için 1.000.000 ton mümkün asfaltit rezervi belirlenmiştir.
Uludere Ortasu Filonu
Filondaki çalışmalar 1982 yılında prospeksiyon ile başlamıştır. 1984 yılında dik ve eğik olmak üzere 12 adet sondaj ve 12 adet yarma yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda toplam 604.985 ton asfaltit rezervi belirlenmiştir.
Avgamasya Filonu
Asfaltit filonu üzerindeki çalışmalar, 1964-1983 yılları arasında kesikli olarak
sürdürülmüştür. Bu yıllarda toplam 208 adet sondaj yapılmıştır. Sondajlı çalışmaların 137 adedi (1677.85 m) sığ sondaj olup; asfaltit ön aramaları, işletme vb. amaçlara yönelik olarak yapılmıştır. Diğer 71 adeti (dik, eğik, derin; 11.060.95 m) arama ve rezerv amaçlı olarak yapılmıştır. Rezervi 8.154.000 tondur.
Segürük Filonu
Filona ait çalışmalar 1964-1965 yıllarında prospeksiyon ile başlamıştır. 1966-1967 yıllarında 1/2000 öçlekli harita alımı, yarma (10 adet), sığ sondaj (25 adet) (554.85 m), dik sondaj (3 adet) (285.5 m) ve eğimli sondaj (4 adet) (442.9 m) çalışmaları ile devam etmiştir. 1988 yılında TKİ kurumu adına ücretli olarak 12 adet sondaj (1177.3 m) gerçekleştirilerek toplam sondaj sayısı 44’ e ve toplam derinlik 2460.55 m ye ulaşmıştır. Rezervi 1.000.000 tondur.
Milli Filonu
Filon üzerindeki çalışmalara 1964 yılında başlanmış ve aralıklarla çalışmalar 1974 yılına kadar sürmüştür. Bu sürede filon üzerinde 23 yarma ve 10 adet eğik sondaj gerçekleştirilmiştir. Rezervi 6.500.000 tondur.
Karatepe Filonu
Filon üzerindeki çalışmalar 1972-74 yılları arasında aralıklı olarak yapılmıştır. 24 adet yarma ve toplam derinliği 307.3 m olan 4 adet eğik sondaj gerçekleştirilmiştir. Rezervi 5.000.000 tondur.
Nivekara Filonu
Çalışmalar 1972-74 yılları arasında yapılmıştır. Bu süre içerisinde 22 adet yarma ve toplam derinliği 529.6 m olan 6 adet eğik sondaj gerçekleştirilmiştir. Rezervi 2.000.000 tondur.
Seridahli Filonu
Filon üzerindeki çalışmalar 1972-86 yılları arasında yapılmıştır. Bu süre içerisinde 23 adet yarma ve toplam derinliği 1452.8 m olan 9 adet eğik sondaj erçekleştirilmiştir. Rezervi 6.067.000 tondur.

Asfaltit Nerelerde Kullanılır

Türkiye’deki asfaltit yatakları, küllerinden nikel, molibden, vanadyum ve uranyum gibi ender metaller içermesine karşın, ender de olsa Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ısınma amaçlı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca asfaltitler, boya, vernik, oto lastiği, elektrik yalıtımı, batarya koruyucuları, genleştirilmiş kauçuk, zemin karoları, su geçirmez kabloların yapımı ve benzer çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Bunun yanında, asfaltit, son yıllarda sentetik ham petrol kaynağı olarak da önem kazanmıştır. Ancak toplam rezervin küçük görülmesi ve açık işletmeye elverişli rezervin önemli bölümünün işletilmiş olması gibi nedenlerle, sentetik petrol üretimi gündemden çıkmıştır.

Türkiye’deki asfaltit işletmeleri, 1978’de kesinleşen 2127 sayılı kanun uyarınca 1979’da TKİ’ye geçmiştir. İşletme, Güneydoğu Anadolu Asfaltit ve Linyitleri İşletmesi (GAL) adını almıştır. 2002 yılında, hükümetin genel ekonomik politikaları doğrultusunda TKİ’nin Şırnak ilinde bulunan faaliyetleri sona erdirilmiştir. Bunun üzerine TKİ, 63 adet asfaltit sahasının rödövans (kiralama) usulüyle özel sektör tarafından işletilmesine karar vermiştir. İlk etapta 14 adet asfaltit sahasının özel sektöre devredilmesi işlemlerine başlanmıştır.

Türkiyede Asfaltit Madeninin Çıkarıldığı Yerler – AsfaltitMadeninin Çıkarıldığı Yerler Nerelerdir Sorusunun Yanıtını Konumuz İçinde Bulabilirsiniz.

Kaynaklar: Park Madencilik ve Mablebort web Siteleri,Vikipedia

Bir önceki makalemiz olan Allah’ın Sıfatları: Zatı Sıfatlar başlıklı makalemizde Allah’ın zati sıfatları, Yüce Allah’ın Zati Sıfatları ve zati sıfatlar hakkında bilgiler verilmektedir.

Nasıl Buldular: asfaltit nerede çıkarılırasfaltit nedirasfaltit madeniasfaltit madeni nedirasfaltitasfaltit madeni neredeasfaltit madeni nerede cıkarılırasfaltit nerede çıkarasfaltit vikipedinokta nerelerde kullanılır vikipedi

Asfaltit Nedir,Ülkemizde Nerelerde Çıkarılır? SerdarHan tarafından 11 Mart 2012 tarihinde , Soru-Cevap kategorisine eklenmiştir.

------ Sponsorlu Bağlantılar ------
    yeni 10
Benzer Konular
Asfaltit Nedir,Ülkemizde Nerelerde Çıkarılır? isimli bu konuyu ;
Google'de Ara
BlogSearch'te Ara
Buzzzy'de Ara
Twitter'da Ara
Bing'te Ara
İletişim

Sende Yorum Yaz

YORUM YAZMAK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ.

Facebook Grubumuza Katılın!