Factoring Nedir,Tanımı?Konusu Kapsamı?Factoring’in Tarihsel GelişimiFACTORING’İN TANIMI

Finansal Terimler hakkında bilgi vermeye Factoring ile devam ediyoruz. Yazımız devamında Factoring nedir, Factoring’in konusu ve kapsamı nedir soruları ile Factoring’in tarihsel gelişim süreci nasıl olmuştur sorularının yanıtlarını bulacaksınız.

Factoring, mal satan veya hizmet arzeden ticari işletmelerin yurt içine veya dışına yapacakları kredili satışlardan kaynaklanan kısa vadeli senede bağlı alacak haklarının, factor veya factoring şirketi adı verilen finansal kuruluşlar tarafından satın alınması temeline dayanan bir faaliyettir. Hukuki anlamda factor, mal satımı ve/veya hizmet arzı ile uğraşan firmaların bu satışları sonucu doğan veya doğacak alacaklarını devralarak tahsilini üstlenen, bu alacaklara karşı peşin ödemelerde bulunarak finansman sağlayan, aynı anda firmalara idari, ticari ve mali konularda verilen hizmetler karşılığı faiz, komisyon ve ücrete hak kazanan kişi veya kuruluş olarak tanımlanmaktadır.

Factoring işlemi sadece kısa vadeli alacaklar için söz konusu olup, bu işlemde vadeler genellikle 30 ila 120 gün arasında değişmekte, bazen vadeler 180 güne kadar uzayabilmektedir. Factoring de, dış ticaret işlemlerinde kullanılan vesaik mukabili ödeme, akdeditifli ödeme vb. ödeme şekillerine gerek kalmaksızın, alıcı ve satıcı karşılıklı hesap şeklinde çalışarak maliyetlerin azalmasına yardımcı olmaktadırlar. Alacak hakkının factor’e satılması suretiyle firmalara fon sağlama olanağı veren bir finans türü olan factoring, tanımında içerdiği özellikler nedeniyle kredi şeklinde işleyen diğer finansman araçlarına kıyasla farklılık arzeder. Çünkü, factoring işlemleri dışında, kredi veren finans kuruluşunun senedin tahsil edilmemesi halinde senet karşılığı kredi alan satıcıya daima rücu hakkı mevcut iken, factoring de satıcı alacaklarını factor sözleşmesi ile factor’e satmayı müteakip alacakların tahsil edilememe riskini de factor’e devretmektedir.

Firmaların üretimlerini arttırma çabaları, daha fazla ham madde, ekipman ve işgücü gereksinimini ortaya çıkarmakta, bunların temini ise firmaların cari aktiflerinden sağladığı nakde dayanmaktadır. Firmalar, üretimlerini piyasaya arzederek satmakta, alacaklarını zamanında tahsil edebilirlerse ürünlerini nakde dönüştürmektedirler. Firmalar, üretimden satışa kadar aşamaları kontrol altında tutabilirlerse de, denetimlerinin dışında kalan en önemli sorun alacakların tahsilidir. Alacakların geç ödenmesi veya ödenmemesi firmalara nakit akımını aksatmakta, bu da firmalar yönünden istenmeyen sonuçlara yol açabilmektedir. Bu itibarla, finans dünyasına yeni bir boyut getiren factoring, nakit akışına doğrudan müdahale ederek, olabilecek zamanlama ve kopukluk sorunlarının önemli ölçüde ortadan kaldırılmasına yardımcı olmaktadır.

Factoring hizmetlerini sunan kuruluşlar; mülkiyet yapısı itibariyle, genellikle bankaların ve diğer finansal kuruluşların ortak veya bağlı kuruluşları veyahut bazı bankaların ayrı birer departmanı olarak faaliyette bulunmaktadırlar. Zira, factoring hizmetleri; büyük sermayeye, uzman personele ve yaygın bir bilgi toplama kapasitesine sahip olmayı gerektirmektedir.

FACTORING’İN KONUSU, KAPSAMI VE TANIMI:

Factoring işlemlerinin temel konusu müşterinin işletmesinin iktisadi faaliyetleri nedeniyle doğmuş, ve/veya doğacak alacaklarının factor’a temliki teşkil etmektedir. Hangi alacakların factor’a devredildiği, tarafların hak ve mükellefiyetleri, factoringin işleyiş şekli bir çerçeve anlaşmada belirlenir. Uygulamada factor’a devredilen alacaklar genellikle işletmenin factoring sözleşmesinin imzası tarihinden itibaren ve süresi içinde doğacak müstakbel alacaklardır. Bu müstakbel alacakların dahi belli esaslar getirilerek tesbiti mümkündür. Kararlaştırılan alacaklar, doğumu şartına bağlı olarak sözleşme ile birlikte iktisab edebilirler. Hukukta bu tür önceden ve toptan temlikler sırf teminat amacına yönelik bulunmadıkları sürece geçerli sayılmışlardır. Sözleşmede bir sınırlama getirilmediği sürece işletmenin doğacak tüm alacakları devredilmiş sayılır. Factor’un müşterisinin cari hesapla çalıştığı borçlularından olan alacaklarının kapsam dışı bırakılmış olması halinde temlik edilen cari hesap bakiyesidir.

Müşterinin borçlusu ile anlaşarak temlik yasağı getirilmiş alacakları factoring sözleşmesinin ihlalini teşkil eder. Bu tür alacakların kapsam dışı sayılması yorumlanması mümkün değildir. Aksi halde vadesiz ve teminatlı alacakların Factor’a intikali engellenebilir.

Factoring, factor tarafından, satıcının alıcı karşısındaki mal (emtia) tesliminden veya işgörme/hizmetediminden ileri gelen alacaklarının, karşılığını (bedelini) alacağın tahsili zamanından önce avans (peşin) olarak ödeyerek, alacağın tahsil edilememesinin riskinin ve müşteri için, borçlunun muhasebesinin tutulması, ihtar işlemleri gibi işgörme/ hizmet edimlerinin üstlenilmesi suretiyle devir ve satın alınmasıdır.

2- FACTORING’İN GELİŞİMİ

Factoring’in tarihçesinin Fenikeliler’e kadar dayandığı ileri sürülmektedir. Kullanıcısına bazı olanaklar sağlayan bir finansal teknik olarak 14 üncü yüzyılda İngiltere’de factoring uygulamalarından yararlanılmıştır. İngiliz yünlü kumaş dokuma fabrikalarının Amerika’daki satış temsilcileri, Kuzey Amerika tekstil piyasasında bu tekniği uygulayarak 1830′larda İngiliz tekstil endüstrisinin süratle gelişmesini sağlamışlar, daha sonra faaliyetlerini tekstil dışı (gıda maddeleri, mobilya vb.) alanlara da yaymışlardır. ABD’de ilk kez 1920′li yıllarda başlatılan factoring faaliyetleri 1970′li yılları müteakip giderek yaygınlaşmış olup, günümüzde ABD ve Avrupa ülkelerinde geniş çapta uygulanan bu yeni finansman tekniği, gelişmekte olan ülkelerde de kullanılmaya başlanmıştır.

Bir çok ülkede 1950′li yıllardan buyana modern anlamda hizmet veren factoring kuruluşlarının önemli bir kısmı büyük banka ve finans kuruluşlarının katılımıyla kurulmuştur. Avrupa ülkelerinde, factoring ve leasing uygulamalarına yaklaşık kırk yıl önce başlanmasına rağmen, bazı finans çevreleri, factoring’i leasing’e kıyasla elan yeterince tanınmadığını ileri sürmektedirler, Nitekim, Avrupa ülkelerinin çoğunda factoring işlemlerine ilişkin ayrı yasalar yapılmasına gerek duyulmamıştır. Örneğin; bazı Avrupa ülkelerinde (İtalya, İspanya ve İsveç) bu konuda yasal düzenlemeler mevcut değilken, bazı Avrupa ülkelerinde ise (Almanya ve Fransa) yasal düzenlemeler mevcut bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerdeki yeni finansman tekniklerini benimseyen ve bu teknikleri gecikmeksizin uygulamaya koyan ülkemizde factoring faaliyetleri ilk kez 1983 yılında başlamış ve firmalarımız bu yeni finans tekniğinin avantajlarından yararlanma olanaklarına kavuşmuşlardır.

Bir önceki makalemiz olan Elektrik Zammı ve Doğalgaz Zammı 2011 başlıklı makalemizde ekonomi günlüğü hakkında bilgiler verilmektedir.


Factoring Nedir,Tanımı?Konusu Kapsamı?Factoring’in Tarihsel Gelişimi SerdarHan tarafından 19 Nisan 2011 tarihinde , Borsa Günlüğü - Borsada Bugün kategorisine eklenmiştir.

    yeni 10
Benzer Konular
Factoring Nedir,Tanımı?Konusu Kapsamı?Factoring’in Tarihsel Gelişimi isimli bu konuyu ;
Google'de Ara
BlogSearch'te Ara
Buzzzy'de Ara
Twitter'da Ara
Bing'te Ara
İletişim

Sende Yorum Yaz

YORUM YAZMAK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ.