Nanda Hemşirelik Tanıları**HEMŞİRELİK SINIFLAMA SİSTEMLERİ **
**İÇERİK
Hemşirelik bakımının yönetiminde hemşirelik süreci sistematik bir yöntemdir ve hemşirelerin ortak dilde konuşmalarına olanak sağlar.
*Hemşirelik süreci*, hemşirelik tanısının, hemşirelik uygulamasında yer alan girişimlerin ne olduğu ve hemşirelik uygulamalarının sonunda ne beklendiğidir. *Bu bölümde hemşirelikte ortak bir dil gerekliliği ve ortak dil geliştirme çalışmaları ve bakımın yönetiminde önemli bir unsur olan hemşirelik sürecinin aşamalarına da uygun olarak, yaygın kullanılan** Hemşirelik Tanıları, **Hemşirelik Girişimleri ve** Hemşirelik Sonuçları sınıflama sistemlerinin *taksonomik* yapıları ve kullanımı konusunda bilgi sunulmaktadır.

1. İNSAN YAŞAMINDA TAKSONOMİ (SINIFLANDIRMA)
** Taksonomi Nedir?
**Taksonomi, olguların *tanımlanması ve *sınıflandırılması bilimidir.
**Sınıflandırma bilimi; belirli bir alandaki kelime hazinesini belirli, spesifik yasa veya ilkelere göre sınıflama yöntemidir.
**Sınıflandırmada aynı özellikleri taşıyan fakat diğer gruplardan farklı özellikleri olan olgular bir yapı içinde gruplandırılır.
**Sınıflandırma toplumların geleneklerine, kültürlerine göre değişir ancak sınıflandırma kültürlere bırakıldığında kültürler arasında bir iletişim noksanlığı doğar.
**Aynı dilin kullanılması bilginin paylaşımını sağlar ve bilgi güçtür. Bir disiplindeki bilgi gelişiminin, dil ve sınıflama sisteminin gelişimine paralel olduğu unutulmamalıdır.
**Bu nedenle taksonomi bilimi, bilim dünyasının ve insan yaşamının temel taşlarından biridir

** Taksonominin Amaçları Nelerdir?
1) Dünyayı tanımak.
2) Diğerleri ile iletişim kurmak.
3) Sistemli biçimde bilgi sağlamak.
4) Bilgilerin kendi içlerinde farklılıkları, benzerlikleri ve ilişkileri olduğunu tanımlamaktır

*Taksonomi, insanın içinde yaşadığı dünyayı tanımasını sağlar.
Bu tanıma, *isimlendirme,*tanımlama ve *ilişkilendirme yoluyla olur.
Taksonomi geliştirmede ilk adım bir şeye *isim* vermektir. Yeni parçalar isimlendirildikçe, ilgili gruplara yerleştirilir ve kendi aralarında da tanımlama ve ilişkilendirme yapılır

2. HEMŞİRELİKTE TAKSONOMİ
-Hemşirelikte taksonominin amacı, hemşirelik tanı terminolojisi oluşturmak, geliştirmek ve profesyonel hemşireler tarafından kullanılacak bir sınıflandırma yapısı oluşturmaktır
-Standardize terminoloji evrensel olarak kullanılmaya başlandığında, tüm sağlık kurumlarındaki bakım/hemşirelik dokümantasyonları karşılaştırılabilecektir.
-Bunun anlamı, hemşireler arasında, hemşireler ve hastalar arasında daha iyi iletişim ve hasta bakımının kalitesi ve sürekliliğinde iyileşme demektir.
-Hasta bir sağlık kurumundan diğerine geçtiğinde, hemşirelerin hasta için yaptıkları bakım planını, elde ettikleri sonuçları/beklenen sonuçları iletmek için standart bir yol olacaktır

“Eğer yaptığımızı adlandırmaz isek; bunu kontrol edemeyiz, bunun değerini ve maliyetini hesaplayamayız, bunu öğretemeyiz, toplumun politikalarına yerleştiremeyiz” Norma LANG

**Hemşirelik taksonomisi Florence Nightingale ile 1857 yılında başlamıştır.
**Florance Nightingale hemşirelikle ilgili problemleri tanımlamayı bir miras ve vasiyet olarak bırakmıştır. Kırım Savaşı‟nda hastanelerde hemşirelerin karşılaştığı beslenme eksikliklerine, enfeksiyon riskine ve iyileşmede gecikmeye dikkat çekmiş ve bunları tanılamıştır.
*Nightingale hemşirelerin hastalarla ilgili gözlemlerini kaydetmelerinin önemini vurgulamış, orduda bir istatistik bölümünün kurulmasını önermiş ve bu amaçla gerekli olan bütün verilerini ve raporlarını bir araya toplamıştır.

“Eğer gözlem yapma alışkanlığı edinemiyorsanız hemşire olmaktan vazgeçmeniz yerinde olur” Florence Nightingale

*Nightingale‟den sonraki yıllarda ise hemşirelikle ilgili problemleri tanımlarken standardize edilmiş bir dilin eksikliği ortaya çıkmıştır.
*Hemşireler, hemşirelik bilgi birikiminin bağımsız yapısıyla, tanısal kavramların ve orta düzey teorinin gelişimiyle ve hemşirelik araştırmalarıyla ancak yirminci yüzyılın ortalarında ilgilenmeye başlamışlardır.
-Tanılar tanımlandıkça, bunların özellikle klinik alanda hemşirelik biliminin temel taşları olabileceği açıklık kazanmıştır.
-Yirminci yüzyılın ortalarına kadar, hemşirelik eğitimi ve yayınları tıp modeline yakınlaşmayı sergilemekteydi.
-Hemşirelik bakımının alıcısı “hastalığı olan hastaydı” ve hemşirelik bilgisi hastalık bilgisine ve tedavisine odaklanmaktaydı.
-Yirminci yüzyılın ortalarına kadar, hemşirelik eğitimi ve yayınları tıp modeline yakınlaşmayı sergilemekteydi.
-Hemşirelik bakımının alıcısı “hastalığı olan hastaydı” ve hemşirelik bilgisi hastalık bilgisine ve tedavisine odaklanmaktaydı.
-Yirminci yüzyılın ortalarında hemşirelik teorileri ve hemşirelik süreci ortaya çıktığında, süreç yöntemini uygulamadaki işlemler, görevler ve işlevler üzerinde durulmaya başlanmıştır. ***Hemşirelik süreci bir problem çözme süreci olarak benimsenmiştir ***

*Virginia Fry 1950‟li yıllarda -hemşirelik tanısı- kavramından söz etmiş ve bireysel bakım planının geliştirilmesinde en önemli adımın, hemşirelik tanısının formüle edilmesi olduğunu belirtmiştir. *Daha sonra hemşireler hemşirelik tanılamasında başvurulacak kaynak niteliğinde belirlenmiş taksonomik sisteme gereksinim duymuş ve 1973 yılında hemşire eğitimciler, teorisyenler ve uygulayıcılardan oluşan bir grup çalışmalarına başlamıştır.
*Başlangıçta *37 hemşirelik tanısı* belirlenmiştir ve 1982 yılında Kuzey Amerika Hemşirelik Tanılama Derneği (North America Nursing Diagnosis Association –NANDA) kurulmuştur.
*Kuramcı hemşireler , hemşirelik tanılarını kavramsal bir çerçeveye oturtma çalışmalarını sürdürmüştür. Bu kuramcı grup insan bütünlüğü ilkesine bağlı olarak, insanın hastalık vb. durumlarda gösterdiği belli başlı tepkileri/yanıtları dokuz başlık altında toplamışlardır.

DOKUZ İNSAN TEPKİSEL ÖRÜNTÜLERİ;
**değişim,
**iletişim,
**ilişki kurma,
**değerler,
**seçme,
**hareket etme,
**algılama,
**bilgilenmek ve
**hissetmek başlıklarından oluşmuştur.
*Bu model 1988 yılında NANDA‟nın IX. Konferansı‟nda kabul edilmiştir.
*Böylece ilk defa hemşirelik tanılarının *formal bir sınıflandırması* yapılmıştır.
*NANDA 1990 yılında 98 son olarak 2004 yılında ise 167 hemşirelik tanısı belirlemiştir. *Taksonomi komitesi 1998 yılında, NANDA yönetim kuruluna Gordon‟un fonksiyonel sağlık örüntülerini kullanarak yeni çalışmalar sunmuştur. Gordon, toplanan verilerin, hangi kategoriye ait olduğunu belirleyen “Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri” modelinde, her bir sağlık örüntüsünün analizini ve hemşirelik tanısı koyma sürecini kolaylaştırdığını belirtmiştir
*NANDA tanılarının oluşturulması devam eden bir süreçtir.
*Grup onaylanmış orijinal tanı listesini revize etmek için iki yılda bir toplanır.
*Her revizyondan sonra yeni tanılar uygulanabilirliği ve kullanabilirliğinin değerlendirilmesi için hemşireler tarafından uygulama alanlarında test edilmektedir
*Sonuç olarak, hemşirelik mesleğinin yapı taşları *tanılama ve *sınıflamadır.
*Günümüzde, hemen hemen her ülke hemşirelik tanıları, girişimleri ve sonuçları kavramları, ortak dilin geliştirilmesi ve uygulanması üzerine çalışmaktadır.
**NANDA hemşirelikte tanısal sınıflamada öncü olarak tanınmıştır (Gordon 2003-1). Ayrıca, Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması (Nursing Interventions Clasification-NIC) ve Hemşirelik sonuçları sınıflaması (Nursing Outcomes Clasification-NOC) yaygın olarak kullanılan hemşirelik sınıflama sistemlerindendir (Birol 2009).

3. NANDA HEMŞİRELİK TANILARI TAKSONOMİSİ

*NANDA Hemşirelik Tanıları Terminolojisi ve Taksonomisi ulusal ve uluslar arası düzeyde birçok kuruluş tarafından tanınmaktadır.
*NANDA„nın önderlik ettiği çalışma sonucunda „hemşirelerin ele almakta yeterli ve yetkili ve sorumlu olduğu‟ hasta problemlerinin taksonomisi geliştirilmiştir.
*Bu taksonomi ve terminoloji hemşirelik girişimlerinin seçimine ve hemşirelik bakımına duyarlı hasta problemlerinin tanınmasına bir temel oluşturmaktadır
*NANDA tarafından, 1988 yılında hemşire teorisyenlerin çalışmaları temel alınarak Taksonomi I yayımlanmıştır.
*1990 yılında yapılan 9 kongrede halen geçerli olan “Hemşirelik Tanısı” tanımı yapılmıştır. *Hemşirelik tanıları geliştirilmeye ve sınıflanmaya devam ederken, 1998 yılında Gordon‟un *Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli benimsenmiştir.
*Marjory Gordon‟un izni alınarak modelin orijinalinde uyarlamalar yapılmış ve Taksonomi II (2003) olarak uygulanmaya başlanmıştır.
*NANDA Taksonomi II‟de üç düzey vardır. Alanlar, sınıflar ve hemşirelik tanıları. Bu yapıdaki Taksonomi II, toplam 13 alan, 46 sınıf ve 206 tanı içermektedir (Ek I- Ek II).

ŞEMA 1. NANDA HEMŞİRELİK TANILARI SINIFLAMASININ TAKSONOMİK YAPISI
1. Sağlığı geliştirme sürdürme
2. Beslenme
3. Eliminasyon
4. Aktivite/Dinlenme
5. Bilişsel /Algısal
6. Kendini algılama
7. Rol ilişkileri
8. Cinsellik
9. Baş etme/Stres Toleransı
10. Yaşam ilkeleri
11. Güvenlik/Koruma
12. Konfor
13. Büyüme/gelişme

**NANDA HEMŞİRELİK TANI TİPLERİ NELERDİR?
1.mevcut gerçek tanılar
2.risk tanıları
3.iyilik hali tanıları
4.sendrom tanıları

HEMŞİRELİK TANISI NEDİR?
cvp=bir birey,aile yada toplumun mevcut yada olası sağlık sorunlarına yaşam süreçlerine tepkileri hakkında hemşireler tarafından verilen klinik bir karardır

ORTAK PROBLEM NEDİR?
cvp=hemşirenin tekbaşına çözemeyeceği ekibin diğer üyeleri ile önlenebilen,hafifletilebilen yada çözümlenebilen problemlerdir

HEMŞİRELİK TANISI NASIL BELİRLENİR??
cvp=hemş problemi önlemek ,çözebilmekhafifletmek için girişlimde bulunabilişrmiş sorusuna cevap ** evet se*** bu bir hemş tanısıdr..ama cevap *** hayır ** ise bu bir ortak problemdir

**HEMŞİRELİK TANISI=BAĞIMSIZ HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI****
**ORTAK PROBLEMLER= BAĞIMLI HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI****

NANDA HEMŞİRELİK SINIFLAMASININ KULLANILDIĞI ALANLAR
1.klinik uygulama ve bakımın yönetimi
2.bilgi sistemleri ve standardize edilmiş veri tabanları
3.hemşirelik öğretimi.öğretim kitapları,eğitim programları

HEMŞİRELİK GİRİŞİMİ (NİC) NEDİR?
CVP=hasta sonuçlarını etkilemek üzre hemşirenin klinik kararına,bilgisine ve becerisine dayanan uygulamalardır..

HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ SINIFLAMASININ TAKSONOMİK YAPISI***
—————————————————————–
**7 alan
**30 sınıf
**514 girişim
**12 binden fazla aktivite

HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ SINIFLAMASINDAKİ ALANLAR
—————————————————————–
1.fizyolojik (temel)
2.fizyolojik (karmaşık)
3.davranışsal
4.güvenlik
5.aile
6.sağlık sitemi
7.toplum

HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ SINIFLAMASINDAKİ SINIFLAR
——————————————————
1aktivite ve egzersiz yönetimi
2.eliminasyo n yönetimi
3.immobilite yönetimi
4.nütrisyon desteği
5.fiziksel rahatlığı sürdürme
6.özbakımı kolaylaştırma
7.elektrolit ve asit baz yönetimi
8.ilaç yönetimi
9.nörolojik yönetimi
10.perioperatif bakım
11.solunum yönetimi
12.deri yara yönt
13.termeregülasyon
14.doku perfüzyonu yönetimi
15.davranış terapisi
16.bilişsel terapi
17.iletişimi güçlendirme
18.hasta eğitimi
19.psikolojik rahatlığı sürdürme
20.kriz yönetimi
21.risk yönetimi
22.sağlık sistemi yönetimi
23.toplum sağlığınıgeliştirme
24.doğum öncesi,doğum ve sonrası bakım
25.çocuk yetiştirme bakımı
26.yaşam boyu bakım
27.sağlık sistemi düzenlenmesi
28.bilgi yönetimi
29.toplum sağlığını geliştirme
30.toplum risk yönetimi

HEMŞİRELİK SONUÇLARINDAKİ ALANLAR NELERDİR

————————————————————
1.fonksiyonel sağlık
2.fizyolojik sağlık
3.psikososyal sağlık
4.sağlık bilgisi davranışı
5.algılanan sağlık
6.aile sağlığı
7.toplum sağlığı

HEMŞİRELİK SONUÇLARI SINIFLAMASINDAKİ 31 SINIF..
.
——————————————————————-
1.enerjiyi sürdürme
2.büyüme ve gelişme
3.hareket
4.özbakım
5.fiziksel sağlığı sürdürme
6.boşaltım
7.sıvı ve elektrolitler
8.ımmun tepki
9.metabolik düzenleme
10.nörobilişsel
11.beslenme
12.terapötik tepki
13.özkontrol
14.risk kontrolü
15.güvenlik
16.doku bütünlüğü
17.duyusal fonksiyon
18.psikolojik iyilik hali
19.psikolojik uyum
20.sağlık inbançları
21.sağlık davranışı
.22.sosyal etkileşim
23.sağlıklı yaşam kalitesi
24.semptom durumu
25.toplum sağlığını koruma
26.bakım ile ilgili doyum
27.aile üyesinin sağlık durumu
28.ebebeyinlik
29.ailenin iyilik hali
30.toplumsal iyilik hali
31.aile içi bakım vericinin performansı

**NANDA TARAFINDAN ONAYLANAN, FONKSİYONEL SAĞLIK ORUNTULERINE GÖRE GRUPLANDIRILMIŞ HEMŞİRELiK TANILARI.***…
1-Sağlığın Algılanması
2- Beslenme – Metabolik Durum
3- Boşaltım Biçimi
4- Aktivite Egzersiz Biçimi
5- Uyku-Dinlenme Biçimi
6- Bilişsel Algılama Biçimi
7-Kendini Algılama-Kavrama Biçimi
8-Rol-İlişki Biçimi
9-Cinsellik-Üreme Biçimi
10-Başetme-Stresi İle Başetme Biçimi
11-İnanç ve Değerler

DEĞERLENDİRME SORULARI
1. HEMŞİRELİKTE TAKSONOMİN YARARI NEDİR?
a. Hemşirelerin hastalıkların tıbbi boyutunu anlamalarına yardımcı olur
b. Bakıma standardizasyon sağlar
c. Hemşirenin kurumlar arası geçişinde hasta bakımı işini kolaylaştırır
d. Hemşireler ve diğer sağlık çalışanları arasında etkili bir iletişim ağı oluşturur
e. Hastaların tüm sağlık kurumlarındaki tedavileri karşılaştırılabilecektir.

2. HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ SINIFLAMASININ KULLANILMADIĞI ALAN HANGİSİDİR?
a. Hemşirelerin hastalar adına uyguladıkları bağımsız girişimler
b. Hemşirelerin hastalar adına uyguladıkları ortak girişimler
c. Evde bakım ortamları
d. Kronik bakım
e. Tıbbi tedavi

3. HANGİSİ HEMŞİRELİK SONUÇLARI SINIFLAMASI ALANLARINDAN DEĞİLDİR?
a. Fonksiyonel sağlık
b. Psikososyal sağlık
c. Aile Sağlığı
d. Sağlık Sistemi
e. Algılanan Sağlık

4. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ GORDON’IN FONKSİYONEL SAĞLIK ÖRÜNTÜLERİNDENDİR?
a. İletişim Örüntüsü
b. Aktivite egzersiz örüntüsü
c. Ölüm örüntüsü
d. Çalışma ve eğlenme örüntüsü
e. Beden ısısının kontrolü örüntüsü

Cevap Anahtarı
1. B
2. E
3. D
4. B

Kaynak

Bir önceki makalemiz olan Kolesterol Nedir başlıklı makalemizde iyi kolesterol nedir, kolesterol anlamı ve kolesterol belirtileri hakkında bilgiler verilmektedir.


Nanda Hemşirelik Tanıları SerdarHan tarafından 6 Aralık 2010 tarihinde , Sağlık Bilgileri kategorisine eklenmiştir.

    yeni 10
Benzer Konular
Nanda Hemşirelik Tanıları isimli bu konuyu ;
Google'de Ara
BlogSearch'te Ara
Buzzzy'de Ara
Twitter'da Ara
Bing'te Ara
İletişim

Sende Yorum Yaz

YORUM YAZMAK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ.