-----Sponsorlu Bağlantılar-----
-

Olay Yazıları Nelerdir? – Olay ve Fikir Yazıları Nelerdir?


----- Sponsorlu Bağlantılar-----

---- Sponsorlu Bağlantılar ---

Olay Yazıları Nelerdir? – Olay ve Fikir Yazıları Nelerdir?

Bilgi Sözlükte Sizlere Olay ve Fikir yazıları Nelerdir ve Hakkında Bilgileri özet olarak sunmak istiyoruz. Sizlerde merak ettiğiniz soruların yanıtlarına sayfalarımızda ulaşabilirsiniz.
Olay Yazıları Nelerdir?-Olay Yazıları Hakkında

Hikaye (Öykü)
Roman
Tiyatro
Senaryo
Masal
Fabl
Hatıra
Günlük
Gezi yazısı
Haber
RöportajHikaye (Öykü)
Yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olayların okuyucuya haz verecek şekilde anlatıldığı kısa edebî yazılara hikâye (öykü) denir.
Hikâyelerde esas itibariyle bir asıl olay bulunur. Bazen bu asıl olayı tamamlayan yardımcı olaylara da rastlanır. Hikâyelerde belli bir zaman diliminde ve sınırlı bir mekânda yaşanan olay (veya olaylar) anlatıldığı için çevrenin ve kahramanların tanıtımına pek yer verilmez.
Manzum tarzda yazılan hikâyeler de vardır. Mehmet Âkif ve Tevfik Fikret bu tarzın başarılı edipleri arasındadırlar.
Roman

İnsanların başlarından geçen veya geçmesi mümkün olan olayların yer ve zaman belirtilerek etraflıca anlatıldığıuzun edebî yazılara roman denir.
Hikâyede tek olay bulunmasına karşılık romanda birbirine bağlı olaylar bulunur. Romandaki olaylardan her biri hikâyeye konu olabilir. Kahramanların ve çevrenin tanıtımına hikâyelerde pek yer verilmezken romanlarda kahramanların ve çevrenin tanıtımı yeri geldikçe değişik bölümlerde birbirini tamamlayacak şekilde yer alır. Romanı okuyup bitiren bir kişi yazarın anlattığı kahramanları olayı ve çevreyi göz önünde canlandırabilir.
Romanlar işledikleri konulara ve üslûplarına göre tarihî roman macera romanı polisiye roman töre romanıpsikolojik roman nehir roman gibi çeşit*lere ayrılabilir.
Hikâye ve romanlarda gerçeğe uygunluk aranır.

Tiyatro

Hikâye veya romana konu olabilecek olayların seyirciye sahnede temsilî olarak da gösterilebilmesi için sahne tekniğine uygun olarak yazılan edebî yazılara tiyatro denir. Tiyatro terimi; sahne eserinin oynandığı yer ve sahne eserini oynama sanatının adı olarak da kullanılır.
Tiyatronun oluşmasında eser (senaryo) oyuncular sahne ve seyirci unsurları her zaman dikkate alınır. Tiyatro hem göz hem kulağa hitap ettiği için diğer türlere göre daha etkilidir.
Tiyatro eserleri genellikle sahnede oynanmak üzere yazılırlar ancak oynanmak için değil de okunmak için yazılan tiyatro eserleri de vardır.
Klâsik tiyatroda üç (zamanda mekânda olayda) birlik kuralına uymak esastı. Ancak günümüzün teknik imkânları sayesinde tiyatro sahnesinde canlandırılamayacak bir olay hemen hemen yok gibidir.
Tiyatro (oyun) terimi daha çok genel anlamda kullanılır. Tiyatro için konusuna ve sahnede sunuluş biçimine göre trajedi komedi dram monolog ve müzikli tiyatrolar (opera operet opera komik vodvil bale) gibi özel adlandırmalar da kullanılır.

Senaryo
Senaryo bir filme konu olacak olayın hikâyenin romanın sinema tekniğine göre sahnelere bölünerek açıklamalar ve diyaloglar tarzında hikâye edildiği yazılardır. Senaryo sesli filmler çekilmeye başlandıktan sonra ortaya çıkan ve teknik imkânların sinemada her geçen gün daha fazla kullanılmasıyla gittikçe önem kazanan bir türdür. Senaryolar filmlerin çekilmesine temel oluştururlar. “İyi bir senaryodan kötü bir film yapılabilir ama kötü bir senaryodan iyi bir film asla yapılamaz.” (Rene Clair)
Senaryo; süje eşel ve tretman denen aşamalardan geçtikten sonra senaryo hâline gelir. Filme çekilecek konu sinemaya göre önce özet şekilde kabataslak yazılır (Süje). Sonra konu içindeki olayların birbirleriyle bağlantısı bir plân dahilinde kurulur. Buna şema da denir (Eşel). Daha sonra ayrıntılar dahil edilerek konu genişletilirkarakterler çizilir ve konuşmalar yazılır (Tretman). Bu aşamada sinematoğrafik hikâye kurgusu ve işlenişi bakımından filmlik bir şekil alır. Son olarak senaryo yazarı kendisini eleştirel bir gözle filmin tenkidini yapan seyirci yerine kor ve sinema tekniğinin inceliklerini de hesaba katarak senaryosuna son şeklini verir.

Masal
Olağanüstü kişilerin (veya kahramanların) başlarından geçen olağanüstü olayların yer ve zaman belirtilmeden anlatıldığı yazılara masal denir. Masallar halk masalları ve sanat masalları olarak ikiye ayrılabilir: Halk masalları toplumun değer yargılarını anlayışını kültürünü dünya görüşünü yansıtan anonim ürünlerdir. Sanat masalları ise (toplumda görülen aksaklıkları yermek bir düşünceyi ortaya koymak gibi) belli bir amaca yönelik olarak yazılan masallardır.
Fabl
Sonunda bir ahlâk dersi vermek amacıyla kaleme alınan konusu bitkiler hayvanlar veya cansız varlıklar arasında geçtiği düşünülen ve genellikle manzum olan edebî yazılara fabl denir. Kişilerin veya topumun aksayan yönleri fabl aracılığıyla düzeltilmeye çalışılır. Hayalî varlıklar ve olaylar gerçeğe ne kadar yakın olursa fabl o derecede etkili ve başarılı olur. Teşhis ve intak sanatlarından yararlanılarak anlatıma canlılık ve güzellik katılır.
Fablin sonunda kıssadan hisse alınabilecek bir dersin verilmesi onu masaldan ayıran özelliklerin başında gelir.
Hint filozofu Beydeba’nın Kelile ve Dimne’si ile La Fontaine’in Fabller’i bu türün başarılı örneklerindendir. Orhan Veli’nin La Fontaine’in Masalları adıyla manzum olarak Türkçeye kazandırdığı çalışma da anılmaya değerdir.
Hatıra (Anı)
Toplum hayatında önemli görevler üstlenmiş toplumu ilgilendiren önemli olayları bizzat yaşamış veya bu olaylara şahit olmuş kişilerin bu olayları duyurmak için sanat değeri taşıyan bir üslûpla yazdıkları yazılara hatıra denir.
Hatıralarda dürüstlük samimiyet doğruluk ve tarafsızlık ön plânda olmalıdır. Ancak hatıralar –çoğunlukla- yazanın kendi bakış açısına göre anlatıldığı için aynı olaylar hakkında farklı kimseler tarafından yazılan hatıralar arasında bazı farklılıklar olabilir. Bu sebeple hatıralar -her ne kadar- yaşanmış olaylarla ilgili olsalar da tarihî bir belge olarak doğrudan kullanılamazlar.
Hatıra ile günlük birbirine karıştırılmamalıdır. Günlük adından anlaşıla*cağı üzere yaşanırken günü gününe yazılır. Hatıralar ise aradan zaman geçtikten sonra yazılır. Hatıra yazarı gerçekleri dile getirmek ve tarafsız olmak anlayışıyla anlattığı döneme ait çeşitli belgelerden mektuplardan dergilerden gazetelerden de yararlanabilir.
Hatıra yazılarını ilginç yapan yönlerden biri de tarihe topluma sanata… yön veren insanların özel bilgiler vermiş olmasıdır.
Günlük
Bir kimsenin düzenli olarak günlük olaylarla ilgili yorumlarını bunlardan kaynaklanan o günkü anlayışlarınıdüşüncelerini üstüne tarih atarak kaleme aldığı kısa yazılara günlük veya günce denir.
Günlük bir anlamda günü gününe yazılan hatıralar olarak değerlendirilebilir. Okuyucular dikkate alınmadan yazılan günlükler özeldir. Duyguların düşüncelerin yoğun olduğu anlarda sıcağı sıcağına yazılan günlüklerin anlatımı geliştirmede önemli bir yararı vardır.
Günlükler bir deftere yazılabileceği gibi daha kullanışlı olması bakı*mından bir ajandaya da yazılabilir.
Gezi Yazısı (Seyahatname)
Gezi yazısı yurt içine veya yurt dışına yapılan gezilerde gezilip görülen yerlerin anlatmaya değer ilginç yönlerinin kaleme alındığı edebî yazıdır.
Gezi yazılarında gezginin dikkatini çeken ve farklı bir özellik gösteren insanlar tarihî ve tabiî güzellikler farklı kültürler gibi konular güncel olaylarla da bütünleştirilerek edebî bir üslûpla anlatılır.
Günümüzün (ulaşım haberleşme radyo televizyon bilgisayar internet VCD gibi) teknik imkânları gezi yazılarının önemini ve ilginçliğini kısmen de olsa azaltmakla birlikte tarihî değeri olan seyahatnameler hâlâ önemini koru*maktadır.
Haber
Haber bilinen bir zamana ait olayı en kısa sürede muhatabına ileten geniş bir kitleyi ilgilendiren ve değeri ilgilendirdiği kişi sayısıyla ölçülen yazıdır. Bütün basın dünyasının bildiği Lord Northcliffe’in “Bir köpek bir adamı ısırırsa bu bir haber değildir; fakat bir adam bir köpeği ısırırsa bu bir haberdir.” sözü haberin ne demek olduğunu veciz bir şekilde ifade eden cümle olarak sıkça kullanılır.
Gazetelerin çıkış sebebi haber verme olduğu için haber gazetenin ruhu ve temel unsurudur. Dolayısıyla habersiz gazete olmaz. Fakat radyo televizyon ve internetin yaygınlaşması gazetecilerin haberi bir an önce verme işini zora sokmuştur. Çünkü gazetedeki en yeni haber bir gün öncesine aittir. Bu yüzden günümüzde gazeteler bol fotoğraflı ayrıntılı ve yorumlu haber vermeye yönelmişlerdir.
Haber; gazetede televizyonda radyoda veya internette nerede yayınlanırsa yayınlansın sağlam kaynaklardan alınmalı doğru olmalı çoğunluğu ilgilendirmeli özgün olmalı kişilerin özel hayatına hürriyetine zarar vermemelidir. Tam bir haberde (gazetecilikte 5 N ilkesi olarak da bilinen) şu beş sorunun cevabı olmalıdır: Ne (veya kim)? Nerede? Ne zaman? Nasıl? Niçin?
Haberde giriş ve gövde olmak üzere iki bölüm bulunur. Giriş bölümünde birkaç cümle ile olayın kısa bir özeti verilir haberin ayrıntıları gövde bölümünde yer alır. Okuyucu seyirci veya dinleyici ilgisini çeken haberlere yöneleceği için haber başlıkları ve bu başlıkların haber metniyle uyumu son derece önemlidir.
Bağlı olduğu basın yayın organları için haber toplayan ve bunları yazan kişilere muhabir denir. İyi bir muhabir“çabuk ve sessiz hareket eder; kesin sualler sorar; olayları hareketleri tepkileri az çok önceden sezinler; günün haberlerini bilir gazete ve dergileri dikkatle okur belli başlı yayınları izler; iyi eğitim görmüştür; geniş bilgilidir. Ukalâ değil uyanıktır; terbiyesiz değil ısrar eder; sır yoldaşı değil inandırma yeteneği vardır; falcı değil ileriyi görür; çekingen değil dikkatlidir; miskin değil terbiyelidir; münakaşacı değil azimlidir.”[1]

Röportaj gazetecilerin bir yeri bir kurumu ziyaret ederek o yerin özelliklerini orada gördüklerini kişisel düşünceleriyle birleştirip imkânlar ölçüsünde fotoğraflarla belgeleyerek kaleme aldıkları yazılardır. Radyo veya televizyon habercisinin bir araştırma veya soruşturma sonucunda hazırlamış olduğu programa da röportaj denir.
Röportajda esas olan bir araştırma veya soruşturma sonucunda elde edilen bilgilerin kamuya duyurulmasıdır. Bu yönüyle haberin genişletilmiş biçimi olarak düşünülebilir. Ancak haberde yorum son plândayken röportajda öne çıkar. Röportajı yapan kişisel görüşlerini yorumlarını ve haberlerini bir anlamda belgelemek için fotoğraflardan veya video görüntülerinden yararlanır.
Röportaj; bir yerin bölgenin veya topluluğun özelliklerini tanıtmak amacıyla yapılabileceği gibi bir alanın uzmanı olan (veya olmayan) kişilerin herhangi bir konudaki düşüncelerini öğrenmek ve bunları kamuya duyurmak amacıyla da yapılabilir. Ancak böyle bir durumda röportajdan bir yarar gözetilecekse soruyu veya konuyu uzmanına sormak gerekir.

Bir önceki makalemiz olan Sen Yeter Ki İste Programı Başvuru Formu? başlıklı makalemizde atv sen yeterki iste, sen yeterki iste başvuru ve www.senyeterkiiste.com hakkında bilgiler verilmektedir.

Alternatif Başlıklar : olay ve fikir yazılarıolay yazıları ve fikir yazıları nelerdirolay yazılarıolay yazıları nelerdirfikir yazıları nelerdirfikir ve olay yazılarıolay yazıları ve düşünce yazıları arasındaki farkolay ve fikir yazısıolay yazıları ve fikir yazılarıolay ve düşünce yazılarının plan farkları

------ Sponsorlu Bağlantılar ------

Editorun Tavsiye Ettigi Benzer Konu Başlıkları


Olay Yazıları Nelerdir? – Olay ve Fikir Yazıları Nelerdir? SerdarHan tarafından 2 Ağustos 2011 tarihinde , Bilgi Sözlük kategorisine eklenmiştir.

  yeni 10
Benzer Konular
Olay Yazıları Nelerdir? – Olay ve Fikir Yazıları Nelerdir? isimli bu konuyu ;
Google'de Ara
BlogSearch'te Ara
Buzzzy'de Ara
Twitter'da Ara
Bing'te Ara
İletişim
2 responses to “Olay Yazıları Nelerdir? – Olay ve Fikir Yazıları Nelerdir?”
 1. klmn1234 diyor ki:

  yaaaaaaaaaaaaaaaa
  fikir yazıları çıkmıyo ki
  niye açıldı bu sayfa o zaman
  hiç bir işe yaramıyo
  yarına ödevim war
  acil yapmam lazım
  üffffffffffffffffff
  yaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 2. klmn1234 diyor ki:

  üfffffffffffff
  olay yazılarını yazacağınıza fikir yazıları yazın
  o lazım
  olay yazılarını yazdım
  olay yazıları güzel olmuş
  ma fikir yazısı da yazın nolur
  :(

Sende Yorum Yaz

YORUM YAZMAK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ.