-----Sponsorlu Bağlantılar-----
-

Rüyada Ölü Birini Görmek – Rüyada Ölü Görmek Tabiri Yorumu Nedir Nasıl Yapılır


----- Sponsorlu Bağlantılar-----

---- Sponsorlu Bağlantılar ---

Rüyada Ölü Birini Görmek – Rüyada Ölü Görmek Tabiri Yorumu Nedir Nasıl Yapılır

Rüya Nedir

Rüya nedir diye sorduğumuzda bir çok farklı kaynakta sadece bir tanım gördüm ancak  en güzel olan rüya tarifi ve islami açıklaması olarak şunu bulup sizinle paylaştım

Uyku sırasında aynen uyanıkmış gibi çeşitli olayların yaşanması hafi, düş.

Rüya çağlar boyunca bütün toplumlarda büyük önem görmüştür. Rüyanın mahiyeti ve kökeni hakkında çok şeyler yazılıp söylenmiştir. Ancak bu yazılıp söylenenler her topluma ve her kültüre göre ayrı ayrı olagelmiş ve hep değişkenlik arzetmiştir. Tarihte bazı toplumlarda rüyaya büyük önem verilmiş ve bazan bu rüya tabirleri kitaplar halinde toplanmıştır. Umumiyetle rüya, uyanıklık halinin bir uzantısıdır; etkisinde kalınan sevindirici veya üzücü olayların uyku halinde yaşanması olayıdır. İslâm’da rüya hukukî bir kaynak ve delil değildir. Yalnız gören kişi ile alakalıdır. O kişi de bu rüyasını hayra yorar ve bu rüya yalnız kendisini bağlar.

ruya-tabirleri

Rüya, “Allah Teâlâ’nın melek vasıtasıyla hakikat veya kinaye olarak kulun şuurunda uyandırdığı enfusî idrakler ve vicdanî duygular veya şeytanî telkinlerden meydana gelen karışık hayallerden ibarettir” şeklinde de tarif edilmiştir.

Rüya uykuda bütün duygu ve bilinç hallerinin tamamen yok olmadığı bir sırada meydana gelir. Nitekim rüyâ, uykunun az olduğu sabaha karşı daha çok görülür. Rüyada, görülmesi mümkün olan şeyler görülür. Uyanıkken görülmeyecek olan şeyleri rüyada görmek mümkün değildir. Bir kişi rüyada aynı anda hem ayakta, hem de otururken görülemez. Mümkün ve olağan olmayan şeyleri rüyada görme imkanı yoktur. Rüya bir idrak işidir. Zira rüya insanların kalblerinde yaratılan ve oraya yerleşen şeyin hayal etme ve düşünme yoluyla idrak edilmesi demektir.

Müslümanların dışındaki bir takım çevreler de bu konuda tutarsız ve reddedilmeye mahkum bir sürü şeyler söylemişlerdir. Ancak sağlıklı görüş sahibi alimlerin ve imamların görüşü makbuldür. Allah (c.c) uyanık insanın kalbinde, bir takım itikatlar yarattığı gibi, uyuyan insanın kalbinde de bazı itikatlar yaratır. Allah uyuyan insanın kalbinde yarattığı itikadları başka zamanlarda yarattığı bir takım şeylerin belirtisi ve aynası haline sokar. Rüyada görülen durum, bazan aynası olduğu işe aykırı olur. Uyanık kişinin kalbinde yaratılan itikad ve kanaat, bazı olayların aynası görünümünde olmasına rağmen bunun tersi çıkabilir. Meselâ bulut yağmurun belirtisidir. Allah (c.c) bulutu yağmurun alameti olarak yaratmıştır. Ama bazen bulut olmasına rağmen yağmur yağmayabilir. Aynı şekilde, uyku halindeki insanın kalbinde yarattığı itikadı ve inancı, bir hadisenin belirtisi olarak yaratmıştır. Fakat bazan yağmur yağmadığı gibi o olay da olmayabilir. Uyku halindeki insanın kalbinde söz konusu itikad bazen meleğin huzurunda oluşur. Bu takdirde sevindirici rüya görülür. Bazen de şeytanın hazır bulunduğu bir zamanda oluşur. Bu takdirde üzüntülü ve zararlı rüya görülür. Rüyanın mahiyeti hakkında en üstün bilgi Allah katındadır.

Allah (c.c), insanların Levh-i Mahfuzdaki durumlarına muttali olan bir grup meleği rüya işiyle görevli kılmıştır. Görevli melek Levh-i Mahfuz’dan aldığı durumları bir takım olaylar ve şekiller haline sokarak ilgili insanın rüyasında kalbine yerleştirir ki, o kimse için bir müjde veya uyarı ya da kınama değerinde olsun. Böylece hikmetli, yararlı veya sakındırıcı bir faaliyet gösterilmiş olur. İlgili melek bu gayret içinde iken şeytan da insana karşı duyduğu kin ve düşmanlıktan dolayı onu uyanık iken rahat bırakmak istemediği gibi, uyku aleminde de rahat bırakmak istemez. Ona bir takım hile ve tuzaklar kurmaktan geri durmaz. Şeytan insanın rüyasını bozmak üzere ya onu gördüğü rüya hususunda yanıltmak ister veya rüyasında gafil olmasını sağlamaya çalışır.

Kur’ân-ı Kerim’in birçok yerinde rüyadan söz edilmiştir. Hz. İbrahim (a.s), oğlu İsmail (a.s)’i rüyada boğazlama emri almış ve bu rüyayı uygulamaya teşebbüs etmiştir (es-Saffat, 37/ 102).

Yusuf (a.s)’da rüyasında on bir yıldızla, ay’ın kendisine secde ettiğini görmüş (Yusuf, 12/40); Mısır hükümdarının ve hapishanedeki iki kişinin gördükleri rüyaları tabir etmiştir (Yusuf, 12/36, 43).

Kur’ân-ı Kerim’de Hz. Peygamber’in görmüş olduğu rüyalardan söz edilmektedir (el-Fetih, 48/27; es-Saffat, 37/105; el-İsra, 17/60).

Hadis kitaplarının hemen hepsinde Hz. Peygamber’in gördüğü rüyalar ve yaptığı rüya tabirleri hakkında geniş bilgi vardır.

Rüya ile ilgili Rasûlüllah (s.a.s) şöyle buyurmuştur: “Salih kişi tarafından görülen rüya, peygamberliğin kırk altı parçasından bir parçadır. ” Bir başka hadiste de şöyle der: “Müminin rüyası, peygamberliğin kırk altı parçasından bir parçadır; Peygamberlik gitti ve mübeşşirat kaldı”.

Rasûlüllah (s.a.s) bir başka hadislerinde şöyle buyuruyor: “Ey insanlar! Peygamberliğin belirtilerinden yalnız güzeL rüya kaldı. O rüyayı müslüman kişi görür veya onun için başkası tarafından görülür” (İbn Hacer el-Askalanî, Fethül-Barî Şerhu Sahihil-Buharî Kitabül-Ta’bîr).

Hadisteki ihtilaflar ve bildirilen değişik sayılar rüya gören müslümanın haline dönüktür. Takva sahibi olmayan ve İslam’ın ölçülerine göre fasık sayıları müslümanın gördüğü rüya, nübüvvetin yani peygamberliğin yetmiş parçasından biridir. Takva sahibi olan müslümanın rüyası ise nübüvvetin kırk altı parçasından biridir. Şu halde rüyanın doğruluk derecesi müslümanın salah ve takvasına göre değişik olur.

Rüyaların Süresi

Rüyalarda yaşananlar inanılmayacak kadar hızlı gelişir. Bir kaç dakikalık rüya esnasında bile çok uzun sürdüğünü sanılan garipşaşırtıcı ve çok değişik olaylar birbirlerini izler bu nedenle rüyada zaman kavramı oluşmaz. Ancak zaman kavramını uyandıktan sonra beyinin öğretileri ve alışkanlıkları doğrultusunda saptadığımız bir anlar toplamıdır sadece.

Bilimadamlari rüyanın süresi üzerinde kesin bir sonuca varamamışlardır. Bir kısmı rüyaların sadece birkaç saniye sürdüğünü iddia ederken diğer bir kısmı da saatlerce devam eden rüyaların olduğu fikrindedir. Bu tartışmalar sırasında Dr. B. Klein adında Amerikali bir bilimadamı bir araştırmaya başlamış ve gönüllü olarak seçtiği kişileri hipnotize ederek uyutmaya başlamıştır ve belli bir süre sonra uyandırıp rüyalarını dinleyerek bir rüyanın 20 saniyeyi geçmeycek kadar kısa sürdüğünü belirlemiştir. Dr. Klein’ın sürdürdüğü bu araştırmanın sonunda en uzun rüyanın 90 saniyeyi geçirmediği ortaya çıkmıştır.

Rüyada Ölü Birini Görmek
Kirmaniye göre; rüyasinda bir ölüyü sehvetle öpmek o ölüye hayir ile duaya; kendisini bir ölünün öptügünü görmek, o ölünün malindan pay almaya; bir hayvani öptügünü görmek, tabiati kötü olan bir kimseyi öptügünü görmek gibi yorumlanir.

Rüyada tanidigi bir ölüyü öptügünü gören kimseye, ümit etmedigi bir yerden eline mal geçer. Eger tanidigi bir ölü, o kimseyi öpse, o ölüden veya onun hayatta bulunan akrabalanndan bir hayra erisir. Eger o kimseyi tanimadigi bir ölü öpse, ummadigi bir sebeple meydana çikacak bir hayri kabul etmesine isarettir.

Rüyada tanidigi veya tanimadigi bir ölüyü sehvetle öptügünü gören kimse, hacet ve istegine kavusur.

Hasta olan bir kimse rüyada bir ölüyü öptügünü görse, o hastanin ölecegine isarettir.

rüyada bir ölünün güler yüzle di-rildiğini görmek, sevince işarettir.

rüyada vefat etmiş babasının gü ler yüzle ve temiz elbiseyle dirildi-ğini gören kimse,arzusuna kavuşur, makam sahibi olur, işleri düzelir.

rüyada vefat etmiş annesinin diril-diğini gören kimse, feraha çıkar.

rüyada ölmüş hanımının yaşadığını görmek, geçim sıkıntısına işarettir.

rüyada vefat etmiş oğlunun ya şadığını görmek, kendine haksızlık yapan kimseleri affetmeye işarettir.

rüyada vefat etmiş oğlunun diril-diğini görmek, birinin düşmanlığına maruz kalmaya işaret eder.

rüyada vefat etmiş kızının dirildi-ğini görmek, üzüntüden kurtulmaya, sevinç ve neşeye işaret eder.

rüyada bir kadının vefat etmiş oğ lunun yaşadığını görmesi, kız çocu ğu olacağına işarettir.

rüyada bir kadının vefat etmiş kızının yaşadığını görmesi, erkek ço cuğu olacağına işarettir.

rüyada bir kadının vefat etmiş erkek kardeşinin yaşadığını görmesi,kendisinden haber alamadığı bir ya kınını bulacağına işaret eder.

rüyada vefat etmiş erkek karde şinin  dirildiğini gören  kimsenin,kuvveti artar.

rüyada bir ölüyü dirilttiğini gör mek, bir kimsenin doğru yolu bulma sına vesile olmaya işaret eder.

rüyada bir kadının ölmüş kız kar deşinin yaşadığını görmesi, zaafla rından kurtulmasına, öz güveninin artmasına işarettir.

rüyada vefat etmiş kız kardeşin dirildiğini görmek, mutluluğa işarettir.

rüyada vefat etmiş amcanın veya dayının dirildiğini görmek, üne ka vuşmaya işaret eder.

rüyada vefat etmiş dostlarından birinin dirildiğini görmek, sevindi rici bir haber almaya işarettir.

rüyada ölmüş bir kimsenin ölme diğini söylemesi, o kimsenin ahirette rahat olduğuna veya şehidlik merte besine ulaştığına işarettir.

rüyada bir ölünün sevinçli bir halde evine girdiğini görmek, sadaka vermeye, sevap kazanmaya ve o ölü için yapılan dualarm kabul olacağma işarettir.

rüyada bir ölüyü öfke içinde gör mek, o kimsenin vasiyetinin yerine getirilmediğine işaret eder.

rüyada bir ölünün camide dirildi ğini görmek, o kimsenin ahirette fe rahlık içinde olduğuna işarettir.

rüyada ölülerle birlikte yaşadığını, onlarla güzel vakit geçirdiğini görmek, uzak bir yola gitmeye işarettir.

bir kimsenin öldükten sonra gül düğünü, sonra ağladığını görmek,kötü bir şekilde öldüğüne işarettir.

rüyada bir ölünün yüzünü siyah görmek de yukarıdaki gibi yorumlanır.

rüyada bir ölüyü namaz kılarken görmek, o kişinin yaşarken çok iba det yaptığına, ahirette ferahlık içinde olduğuna işaret eder.

rüyada bir ölüden haber almak,alınan haberin aynen gerçekleşeceği ne işarettir.

rüyada bir ölünün yeşil elbiseler içinde olduğunu görmek, o kimsenin şehid olarak vefat ettiğine işarettir.

rüyada bir ölüyle tartıştığını gör mek, günaha girmeye işarettir.

rüyada bir ölünün zengin olduğunu görmek, hayırdır; fakir görmek ise bunun aksidir.

meçhul ölülerin mezarları üzerin de durduklarını görmek, o bölgede çıkacak bir karışıklığa işaret eder.

rüyada atalarından birinin di-rildîğini görmek, uzun ömre, baht açıklığına ve sıkıntılardan kurtulma ya işaret eder.

rüyada ölmüş kadınların dirilerek yanına geldiklerini görmek, kısme tin açılmasına işarettir.

rüyada beyaz elbiseli ölülerin di-rildiğini görmek, dinine bağlı olma ya işarettir.

rüyada kırmızı elbiseli ölülerin di-rildiğini görmek, eğlence düşkünlü ğüne işarettir.

rüyada siyah elbiseli ölülerin diril-diğini görmek, servete işaret eder.

rüyada kirli ve yırtık ^elbiseli ölülerin dirildiğini görmek, günah iş lemeye işarettir.

rüyada vefat etmiş bir idarecinin dirilerek makamına tekrar geçtiği ni görmek, aileden birinin önemli bir memuriyete geleceğine işarettir.

rüyada bir ölünün dirilerle bera ber namaz kıldığını görmek, o in sanların ibadette kusur işlediklerine işaret eder.

rüyada ölünün başından şikâyet ettiğini görmek, anne babasına yap tığı kötü muameleden dolayı ceza gördüğüne işarettir.

rüyada bir ölünün anne babasın dan şikâyet ettiğini görmek, o kişi nin malı veya hanımı yüzünden he sap verdiğine işaret eder.

rüyada bir ölünün elinden şikâyetçi olduğunu görmek, kardeşi veya or tağının hakkı yüzünden ya da yalan yeminden hesap verdiğine işarettir.

rüyada bir ölünün böğründen şi kâyet ettiğini görmek, karısının hakkından dolayı eziyet gördüğüne işaret eder.

rüyada bir ölünün karnından şi kâyet ettiğini görmek, evlat ve ak rabasının hakkından dolayı sorumlu tutulduğuna işarettir.

rüyada bir ölünün ayağından şikâyet ettiğini görmek, malını ha yırlı olmayan yerlerde harcadığı için ceza çektiğine işaret eder.

rüyada ayak ağrısı çeken bir ölü görmek, o kimsenin yolculukların-daki kötü işleri yüzünden çektiği aza ba işarettir.

rüyada bir ölünün baldırından şikâyet ettiğini görmek, akrabala rıyla ilişkisini kestiği için azap çek tiğine işaret eder.

rüyada ağlayan, inleyen, hali bo zuk bir ölü görmek, o kimsenin ka bahatleri yüzünden sıkıntıda olduğu na işarettir.

rüyada göz ağrısı çeken bir ölü görmek, hayattayken gözlerini ha ramdan sakınmadığından cezalandı rıldığına işaret eder.

rüyada baş ağrısı çeken bir ölü görmek, o kimsenin kibir yüzünden cezalandırıldığına işaret eder.

rüyada dili ağrıyan bir ölü gör mek, onun hayattayken dedikoducu bir insan olduğuna işaret eder.

rüyada kulak ağrısı çeken bir ölü görmek, dünyada kötü sözler dinle diği için çile çekmeye işarettir.

cinsel organında sancı olan bir ölü görmek, hayattayken aile ve akraba larıyla ilişkisi olan kimselere düşman lık ettiği için ceza gördüğüne işarettir.

rüyada bir firavunun dirilerek hüküm verdiğini görmek, o toplum için kargaşaya işarettir.

bir ölüyle beraber aynı yorgan al tında yattığını görmek, hastalandık tan sonra şifa bulmaya işarettir.

bir ölünün kendisini davet ettiğini görmek, uzun bir ömre işarettir.

rüyada tanınan bir ölünün tekrar öldüğünü ve arkasından ağlandığını görmek,akrabalardan birini kay betmeye; arkasından ağlayan ol mazsa, bir akrabasının evleneceğine işaret eder

rüyada bir ölünün deniz vb. yerde

boğulduğunu görmek, azap çektiği ne işarettir.

ölülerin evlerine döndüklerini görmek, hapisteki kimse için kurtuluşa, kıtlıktan sonra bolluğa işaret eder.

rüyada bir ölünün aniden tek rar öldüğünü veya öleceğini bil dirdiğini görmek, sıkıntıya, bazan da ani bir ölüme işarettir.

bir ölüyü sarhoş görmek, hem rüya sahibi hem de ölü için iyi sayılmaz.

bir ölüye yol gösterdiğini görmek,ilim ve hikmet sahibi olmaya, insan ları doğru yola davet etmeye işarettir.

rüyada bir ölüyü dirilttiğini gören kimse, deri terbiyecisi olur.

rüyada minder üzerinde oturup bir ölüyle kucaklaştığını görmek,uzun bir ömre işaret eder.

rüyada bir memurun bir ölünün kendi mekânına oturduğunu gör mesi, görevden alınacağına veya ve fat edeceğine işaret eder.

rüyada bir kadının ölüyle evlendiğini görmesi, vefat edeceğine işarettir.

rüyada bir ölünün ata bindiğini, kılıç kuşandığını veya elbise giydi ğini görmek, doğru yoldan ayrılma ya işarettir.

rüyada bir ölünün koştuğunu görmek, ferahlamaya işaret eder.

rüyada ölünün bir kalede veya zırhlar içinde olduğunu görmek,rahat ve huzura işarettir.

rüyada kabirlerin yıkıldığını ve ölülerin dışarı çıktıklarım görmek,depreme işaret eder.

güler yüzlü ve sükûnet içinde bir ölü görmek, kendisi için yapılan ha yırlara memnun olduğuna işarettir.

rüyada ölünün kendine çirkin sözler söylediğini görmek, günah işle meye işaret eder.

rüyada tanıdığı ölülerin kabirlerinden sevinç içinde kalktıklarını görmek, şansın açılmasına, ümidini kesti ği işlerin gerçekleşmesine işarettir.

rüyada hasta veya ölüme ilişkin hiçbir belirti olmadan öldüğünü gören kimse, çok yaşar.

rüyada ailesinden ölmüş bir kimse ile tartıştığını görmek, bir dost ile dargınlığa işarettir.

rüyada bir toplumun yanında ve fat eden kimse, onlar gibi diriltilir. bazan bu rüya, uzun bir yola gitme ye ve geri dönememeye işarettir.

rüyada birinin vefat ettiğini, hal kın onu iyilikle andığını görmek,hayırlı işler yapmaya işaret eder.

uykuda hasta olmaksızın öldüğü nü görmek, uzun bir ömre işarettir.

rüyada vefat edip kabre götürül düğünü görmek, uzak bir yere yol culuk yapmaya işarettir.

rüyada ölünün arkasından bir eve girip de çıkmadığını görmek, vefat etmeye işarettir.

rüyada öldükten sonra dirildiğîni görmek, zenginliğe veya gurbetten dönmeye işarettir.

rüyada bir eşyanın üzerinde in san veya hayvan ölüsüne ait bir şey görmek, o eşyanın bozulacağına veya kaybolacağına işarettir.

rüyada ölünün bir şey satın alması veya satması, o maddenin azalacağı na işaret eder.

rüyada ölünün elbisesinin yı kanmasını istemesi, onun sadakaya, duaya vb. ihtiyacı olduğuna, arkada borç bıraktığına işarettir.

rüyada ölünün meçhul bir yerde tabuttan veya teneşirden kalkarak kendine doğru geldiğini görmek,hayırlı kazanca, helâl mala işarettir

Alternatif Başlıklar : rüyada ölmüş birinin tekrar öldüğünü görmekrüyada ölmüş birinin öldüğünü görmekrüyada ölmüş birini öpmekrüyada ölen birinin tekrar öldüğünü görmekrüyada ölüyü öpmekrüyada ölü birinin öldüğünü görmekrüyada ölen birinin öldüğünü görmekrüyada ölmüş birini tekrar öldüğünü görmekrüyada ölü birinin tekrar öldüğünü görmekrüyada ölmüş birini tekrar ölmüş görmek

Rüyada Ölü Birini Görmek – Rüyada Ölü Görmek Tabiri Yorumu Nedir Nasıl Yapılır SerdarHan tarafından 8 Kasım 2010 tarihinde , Rüya Tabirleri kategorisine eklenmiştir.

------ Sponsorlu Bağlantılar ------
Etiketler:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
    yeni 10
Benzer Konular
Rüyada Ölü Birini Görmek – Rüyada Ölü Görmek Tabiri Yorumu Nedir Nasıl Yapılır isimli bu konuyu ;
Google'de Ara
BlogSearch'te Ara
Buzzzy'de Ara
Twitter'da Ara
Bing'te Ara
İletişim
1 response to “Rüyada Ölü Birini Görmek – Rüyada Ölü Görmek Tabiri Yorumu Nedir Nasıl Yapılır”
  1. guler çetinkaya diyor ki:

    slm rüyamda kendımı köpekısırmıs ve ölmus olarak gördüm.annem yasıyor ben öldüm diye banadokunmaya korkuyor abdest alıp kuran okumak ıstıyorum gömmelerını ıstemıyorum nefas alırken nasıl koyasnızmezara diyorum annem herkezıgönduklerı gıbı senıdgömcekler diyo ve cocuklarımı annemeemenet ed,yorum.tşkderim şimdiden .bu ara cocuklarımda benıölmus görüyorlar sık sık.