-----Sponsorlu Bağlantılar-----

Sesin Çeşitleri Nelerdir? Hakkında Ansiklopedik Bilgi


----- Sponsorlu Bağlantılar-----

Sponsor Bağlantı

Ses Çeşitleri Nelerdir

Ses ve Ses Çeşitleri Hakkında Merak Edilen Soruların Yanıtlarını Vermeye Devam Ediyoruz. Sizlere Bu Yazımız İçerisinde Sesin Çeşitleri Nelerdir Sorusunun yanıtın Hazırlamış Olduğumuz Ansiklopedik Bilgi Notu İle Vermeye Çalışacağız.
Kısaca Konu Başlıkları: Bu sayfada okuyacaklarınız

  1. Seslerin Sınıflandırılması
  2. SESLER KAÇA AYRILIR – SES ÇESITLERI
  3. Ses Türleri

Sesin Çeşitleri Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Seslerin Sınıflandırılması

Ses sanatçıların işlenmiş ve yerleşmiş sesleri bir takım sınıflara ayrılır. Aynı sınıfiaki sesleri birbirine benzeyen tarafları olur. Bu benzeyişler genişlik, renk ve hareketlilik bakımlarından olabilir. Her ses bağlı olduğu ses sınıfında olması gereken ses genişliğine, renge ve özelliklere sahip olmalıdır. Bu sınıflan genel olarak şu şekilde sıralayabiliriz:

Erkek seslerinde bas, bariton, tenor. Bu gruplarda bir takım ikinci derecede gruplara ayrılırlar.Saadet tkesus’un ‘Ses Eğitimi ve Korunması” adlı eserinde ses sınırlan aşağıdaki şekillerde belirlenmiştir.

Bas: En kalın erkek sesidir. Bas proford, basbuffo ve yüksek bas olarak üçe ayrılırlar.

Bas profond: Sesin rengi çok koyu, volümlü, pesleri kuvvetlidir. Çoğunlukla sahnede cidde dramatik roller söylerler.

Bas buffo: Renk bakımmdan daha az zengindirler. Bas profond kadar kuvvetli değilse de ondan daha hareketlidir.

Oyun operalarınm parlondoloranı, koleratuarlannı kolayca söyleyebilirler. Hemen her zaman komik rollerde kullamriar.

Yüksek bas: Pesleri diğer baslardan daha zayıflır. Buna karşı tizleri parlak ve rahattır. Baritona yaklaşan sınır partilerinde bol tizleri olan bas partilerinde başarı gösterirler.

BARİTON: Orta kalınlıktaki erkek sesidir. 0 da üçe ayrılır.

(b)

Dramatik bariton: Renk (b) bakımından yüksek bası andırır. Kuvvetli ve dramatik gücü olan bir sestir. Karakter rollerinde, kahramanlık operalarmda çok kabul gören bir sestir.

Lyrik bariton: Renk bakımından dramatik tenora yaklaşır, yumuşak tizleri, parlar, dramatik baritondan daha hareketli bir sestir.

Legger bariton: Lyrik baritondan daha hareketli, daha hafif daha çok tenora benzeyen bir baritondur. Fazla agilite isteyen Italyan operalarmda (Rossini, Donizetti) sik sık kullanılır

TENOR: Erkeklerde az rastlandığı için çok makbul bir ses cinsidir. Eğitimi çok dikkat ve sabır isteyen bir sestir. Özelliklerine göre çeşitli sınıflara ayrılır

Dramatik tenor (THelden tenor): Kahramanlık tenoru da denilen bu sesin genişliği ve rengi hemen hemen iyrik baritona benzer Çok dayanıklılık ise kuvvet isteyen Wagner operalarının hemen bütün önemli tenor partileri bu sesler için yazılmıştır. En iyi dramatik tenorlara Isveç ve Norveçliler arasında rastlanır.

Lyrik tenor: Rengi daha aydmlık ve daha yumuşak olan (Iyrik tenor hemen bütün ttalyan operalarınm baş erkek rollerini elinde tutar ve tizlerinin parlaklığı ile belirir.

Legger tenor: Üçlü do’nun üzerindeki reye kadar çıkan bu hafif tenorlar kuvvetli olmaktan çok hareketlidirler. Oratoryolarda eski oyun operalarında (Rossini, Donizetti) sık sık görülürler.

Buffo tenor: Legger tenor karakterinde. komik rollere pek uyan bir ses cinsidir.

Kadın seslerini de üç ana gruba bölme yerinde olur.Kontralto, mezzosoprano,soprano

 

KONTRALTO: En kalın kadm sesidir ve çok az bulunur. Peslerde erkek sesine benzer. Rengi koyu ve sıcaktır. Oratoryo ve sahne kontraltosu diye ildye ayrılır. Eğitimi en zor kadın sesidir.

Oratoryo Korıtraltosu: Özel olarak eski eserlerin icrasında kullanılan çok renkli, çok zengin kuvvetli ve ağır bir sestir.

Sahne kontraltosu: Renkli kuvvetli, dramatik etkiye sahip bir sestir. Karakter rollerinde görülür.

Genç dramatik soprano: Yüksek dramatik sopranodan daha yumuşak bir karaktere ve daha aydınlık bir renge sahiptir. Daha hareketlidir. Hemen bütün İtalyan operalarmdaki kahraman kadın tipleri bu seslere verilmiştir.

 

Lyrik soprano: En çok rastlanan soprano cinsidir. Yumuşaklığı ve tizlerinin berraklığı başlıca özellikleridir.

 

Koleratür Soprano: En ince sopranodur. Gırtlaklannın olağanüstü hareketliliğiyle birer ses cambazı gibidirler. Dramatik veya iyrik olurlar. Dramatik koleratuarlar, ses ustahğmın yanı sıra zengin bir renk ve ses kuvvetine sahiptirler.

 

“Gayet az rastlanan makbul bir ses cinsidir. Küçük koleratur seslerine de koleratur subret denir. Oyun operalarmda, operetlerde önemli roller alırlar

SESLER KAÇA AYRILIR – SES ÇESITLERI

SES : Kulağın duyabildiği titreşim, seda, ün.

Akciğerlerden gelen havanın ses yolunda oluşturduğu titreşime ses denir. 

Ses sinyali kaynağından çıktıktan sonra

temel olarak iki ortamda bulunur;

akustik ortam ve elektriksel ortam.Sesin dört temel özelliği vardır :

1 – Sesin hızı

2 – Sesin tınısı

3 – Sesin volümü

4 – Sesin elastikiyeti

Seslendirme yapmak isteyenler bu konularda sayısız alıştırma yapmalıdır.

Ses Bilimi

Fonoloji

Ses Bilgisi : Fonetik
İNSAN SESLERİ : İkiye ayrılır kadın sesleri ve erkek sesleri.

Yüksek frekanslı ince seslere tiz ses düşük frekanslı kalın seslere pes ses denir.

Yaş Grubuna Göre sesler : Çocuk sesleri

Genç Sesler

Orta Yaş Sesler

...

Yaşlı Sesler diye çeşitli bölümlere ayrılırSes filmdeki karakterle tam örtüşmelidir. Sevecen, canlı, parlak sesler olduğu gibi donuk, ruhsuz ya da kirli sesler de vardır. Yönetmen rol dağılımını (cast ) yaparken pek çok ayrıntıyı göz önünde bulundurmalıdır. Ayrıntılı bilgi ve alıştırmalar için Seslendirmeye Giriş Kitabından yararlanabilirsiniz.

Ses Türleri

Sesler, ses yolundan çıkışlarına göre ikiye ayrılır:

1. ÜNLÜLER (SESLİLER) VE ÖZELLİKLERİ

Ünlüler, ses yolundan hiçbir engele uğramadan çıkarlar. Tek başlarına okunur ve hece olabilirler.

8 ünlü vardır : a, e, ı, i, o, ö, u, ü. Bunlardan dördü ince (e, i, ö, ü), dördü kalın (a, ı, o,u) ünlüdür.

Ünlüler söyleyiş özelliklerine, dilin ve ses yolunun aldığı biçimlere ve dudakların durumuna göre şu özellikleri gösterirler:

Ağzın açıklığına göre ünlüler:

Geniş Ünlüler : a, e, o, ö

Dar Ünlüler    : ı, i, u, ü

Dudakların durumuna göre ünlüler :

Düz Ünlüler : a, e, ı, i,

Yuvarlak Ünlüler : o, ö, ü, ü

Dilin durumuna göre ünlüler:

Kalın Ünlüler : a,ı,o,u

İnce Ünlüler  : e,i,ö,ü

Kalın ünlüler, dilin geriye çekilmesiyle; ince ünlüler, dilin ileri doğru itilmesiyle oluşur. Dudaklar düz durumdayken çıkan ünlüler düz; büzülüp yuvarlaklaşmış durumdayken çıkan ünlüler de yuvarlak ünlüdür. Alt çenenin açık ve ağız boşluğunun geniş durumunda çıkan ünlüler geniş; alt çene az açık ve ağız boşluğu darken çıkan ünlüler de dar ünlüdür.

Bu sınıflandırmaya göre her ünlünün üç özelliği vardır.

İnceler

Buna göre hangi ünlünün hangi özelliğe sahip olduğuna tek tek bakalım:

Ünlülerin bu özellikleri ünlü uyumlarında ve bazı ses olaylarında karşımıza çıkacaktır.

Ünlülerin kullanımıyla ilgili bazı kurallar:

* Türkçe’de iki ünlü yan yana bulunmaz. İki ünlünün yan yana olduğu kelimeler kesinlikle Türkçe değildir:

Saat,kanaat, şecaat, maarif, aile, kaide, mail, miat, dair, Siirt, buut (boyut), fiil…

* Kökeni Türkçe olan kelimelerde uzun ünlü yoktur. Uzun ünlü, Arapça ve Farsça’dan dilimize giren kelimelerde vardır.

şair, numune, iman (şa:ir, numu:ne, i:man)

Ancak Türkçe’de uzun ünlü bulunmadığı için birçok yabancı kelimedeki uzun ünlüler Türkçe’de kısa telâffuz edilir.

beyaz, hiç, rahat…

Bazen bu kelimelere ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde uzunluk tekrar ortaya çıkar.

esas→esası, hayat→hayatı, kanun→kanunen… (esâsı, hayâtı, kanûnen)

Bazı örneklerde uzunluk ek getirildiğinde de ortaya çıkmaz.

beyaz→beyazı, can→canım…

Uzun ünlüler belli durumlar dışında gösterilmez.

Gösterilmeyenlere örn.: adalet, badem, beraber, şive, şube;

Gösterilenlere örn.:

âdet, yâr, âlem, şûra, hâlâ…

Eski yazıdan çeviri yapılan bilimsel metinlerde uzun ünlüler özel işaretlerle gösterilebilir.

ā, ū

* Türkçe’de İngilizce by, gibi ünlü bulundurmayan kelime (kısaltmalar hariç) yoktur.

* Türkçe kelimelerde birinci heceden sonraki hecelerde o ve ö ünlüleri bulunmaz.

2.ÜNSÜZLER (SESSİZLER)

Sessiz harfler ses yolundan engele uğrayarak çıkarlar ve 21 tanedirler.

SESSİZ HARFLERLE İLGİLİ KURALLAR

1.Türkçe kelimelerin başında farklı dahi olsa iki sessiz yan yana bulunmaz.Bu tip kelimeler yabancı kökenlidir.

Spor, star, profesör…

2.Türkçe kelimelerin kökünde aynı sessizler (ikiz sessizler) yan yana bulunmaz.Böyle kelimeler dilimize yabancı dillerden girmiştir.

Millet, hürriyet, şiddet…

3.Türkçe kelimelerin sonunda yumuşak sessizler ( b, c, d, g ) bulunmaz. Bunların sertleri olan ( p, ç, t, k ) harfleri bulunur.

Yanlış Doğru

Kitab              Kitap

Ahmed           Ahmet

Amac              Amaç

Ancak yabancı kökenli bazı kelimeler bu kurala uymayabilir.

Ad, hac, sac…

Dilimizdeki 29 harften 21′i ünsüzdür. (sessiz harf). Bunlar aşağıdaki tablo gruplandırılmıştır:

Yumuşak (Söylenişi yumuşak, ağızdan titreşimli çıkan) Sert (Söylenişi kuvvetli,sert,

ağızdan titreşimsiz

Sürekli Ğ,J,L,M,N,R,V,Y,Z F,H,S,Ş
Süreksiz B,C,D,G P,Ç,T,K

Sürekli Ünsüzler: Başlarına bir ünlü geldiğinde söylenişi uzayıp giden yani sürekli söylenebilen ünsüzlerdir.

Örn. : z sesi, ezzzzz…

Süreksiz Ünsüzler: Başlarına bir ünlü geldiğinde sürekli söylenemeyen ünsüzlerdir.

Örn.: k sesi, ek. (Ses kesiliyor, devam etmiyor.)

Bir önceki makalemiz olan Allah’ın Sıfatları: Zatı Sıfatlar başlıklı makalemizde Allah’ın zati sıfatları, Yüce Allah’ın Zati Sıfatları ve zati sıfatlar hakkında bilgiler verilmektedir.

Nasıl Buldular: ses çeşitleri nelerdirses ceşitleriinsan sesleri kaça ayrılırses türleri nelerdirsesler kaça ayrılırses çeşitleri nedirinsan ses çeşitleri nelerdirinsan sesi kaça ayrılırses çeşitleri vikipedisessiz harfler kaça ayrılır

Sesin Çeşitleri Nelerdir? Hakkında Ansiklopedik Bilgi SerdarHan tarafından 18 Ocak 2012 tarihinde , Soru-Cevap kategorisine eklenmiştir.

------ Sponsorlu Bağlantılar ------
    yeni 10
Benzer Konular
Sesin Çeşitleri Nelerdir? Hakkında Ansiklopedik Bilgi isimli bu konuyu ;
Google'de Ara
BlogSearch'te Ara
Buzzzy'de Ara
Twitter'da Ara
Bing'te Ara
İletişim

Sende Yorum Yaz

YORUM YAZMAK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ.

Facebook Grubumuza Katılın!