Telif Hakkı Ne Demektir,Telif Hakkı Nasıl Alınır,Patent Nedir Nasıl AlınırHakkı Telif diye de tabir edilebilen telif hakkı, “orijinal ya da özgün diyebileceğimiz bir fikrin veya eserin (düşünce ürününün) yasalarla sahiplenilmesini ve korunmasını sağlayan hak” demektir. Telif Hakkı ile ortaya konan eserler, ancak sahibinin izin ve yetkisiyle başkaları tarafından kullanılabilir ve yayılabilir.
Telif Hakkının sembolü “©” şeklindedir ve bu sembolün bir eser üzerinde mevcut olması, o eserin telif hakkı tesciliyle sahiplenildiğini ve korunduğunu gösterir. Sembol, İngilizce “copyright” sözcüğünden esinlenerek ortaya çıkmıştır.

Bir diğer Kaynağa Göre İse

TELİF HAKKI

A) Telif Hakkı Nedir?

Hakkı Telif, Edebi Mülkiyet, Güzel Sanatlar Mülkiyeti gibi ifadelerle de tabir edilebilen telif hakkı, “orijinal ya da özgün diyebileceğimiz bir fikrin veya eserin (düşünce ürününün) yasalarla sahiplenilmesini ve korunmasını sağlayan hak” olarak tanımlanabilir. Bu hak sayesinde ortaya konan eser, ancak sahibinin izniyle kullanılabilir ve yayılabilir.
Sembolü “©” şeklindedir ve bu sembolün bir eser üzerinde mevcut olması, o eserin telif hakkı tesciliyle sahiplenildiğini ve korunduğunu gösterir. Sembol, İngilizce “copyright” sözcüğünden getirilmiştir.
B) Telif Hakkı (Tescili) Nereden Alınır?

Ülkemizde telif hakları tescilinden sorumlu tek yetkili merci, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı ‘TELİF HAKLARI VE SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ dür.
C) Telif Hakkı Kanunu: Yasal literatürde ‘5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ olarak bilinir. Tahmin edilebileceği gibi bu kanunun amacı, “Fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindekimanevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek, öngörülen esas ve usullere aykırı yararlanma halinde yaptırımları tespit etmektir.” (Madde 1 – (Değişik: 21/2/2001 -4630/1 md.))
D) Eser nedir? Eser çeşitleri nelerdir?

ESER: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 1/B maddesine göre eser: Sahibinin hususiyetini taşıyan ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleridir”.

İlgili kanuna göre fikir ve sanat ürünlerinin ‘eser’ olarak kabul edilip koruma altına alınabilmesi için;
a. Sahibinin hususiyetini taşıması,
b. Şekillenmiş olması,
c. Kanunda sayılan eser türlerinden birine girmesi,
d. Fikri bir çabanın sonucu olması gerekmektedir.
ESER ÇEŞİTLERİ:

 • İlim ve edebiyat eserleri: Dil ve yazı ile ifade olunan eserler, bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları, rakslar, yazılı koreografi eserleri, pandomimalar ve buna benzer sözsüz sahne eserleri. Estetik değeri bulunmayan teknik ve ilmi mahiyette fotoğraf eserleri, her türlü haritalar, planlar, projeler, krokiler, resimler, coğrafya ve topografyaya ait maket ve benzerleri, her çeşit mimarlık ve şehircilik tasarım ve projeleri, mimari maketler, endüstri, çevre ve sahne tasarım ve projeleri.
 • Musiki eserleri: Her çeşit sözlü ve sözsüz bestelerdir.
 • Güzel sanat eserleri: Estetik değere sahip olan; yağlı ve suluboya tablolar, resimler, desenler, pasteller, gravürler, güzel yazılar ve tezhipler, kazıma, oyma, kakma veya benzeri usullerle maden, taş, ağaç veya diğer maddelerle çizilen veya tespit edilen eserler, kaligrafi, serigrafi, heykeller, kabartmalar ve oymalar, mimarlık eserleri, el işleri ve küçük sanat eserleri, minyatürler ve süsleme sanatı ürünleri ile tekstil ve moda tasarımları, foto-grafik eserler ve slaytlar, grafik eserler, karikatür eserleri, her türlü tiplemelerdir.
 • Sinema eserleri: Estetik değere sahip, ilmi, öğretici veya teknik mahiyette olan veya günlük olayları tespit eden filmler veya sinema filmleri gibi; tespit edildiği materyale bakılmaksızın, elektronik veya mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbiriyle ilişkili hareketli görüntüler dizisidir

E) Eser Sahibi Kimdir?
Eser sahibi, eseri meydana getiren kişidir. Örneğin; bir müzik eserinin sahibi, onu meydana getiren, yani bestesini ve güftesini yaratan kişidir.
F) Eser Sahibinin Hakları Nelerdir?

1 – MANEVİ HAKLAR:

 • Umuma Arz Yetkisi: Eser sahibinin manevi haklarının başında, eserin umuma arz edilip edilmemesini, yayımlanma zamanını ve tarzını tespit gelir. Örneğin; bir eserin, eser sahibinin yazılı izni bulunmadan umuma arz edilmesi ya da izin verdiğinden farklı bir şekilde umuma arz edilmesi hali manevi haklara açık bir tecavüz durumudur.
 • Adın Belirtilmesi Yetkisi: Eser sahibi, eserini adıyla (veya takma adıyla) ya da adsız olarak, umuma arz etme veya yayımlama hususuna münhasır bir hakka sahiptir. Örneğin; eserinde takma ad kullanan bir yazara ait eserin, yazarın gerçek adıyla basılması durumunda, esere ait manevi hakkı ihlal edilmiş olacaktır.
 • Eserde Değişiklik Yapılmasını Menetme Yetkisi: Eser sahibinin en önemli manevi haklarından biri, açık izni bulunmaksızın eserde (veyahut eser sahibinin adında) kısaltma, ekleme veya herhangi bir değiştirme yapılamamasıdır. Örneğin; bir resmin mülkiyetini alan kişinin bu resim üzerinde değişiklik yapması ya da bir müzik eserinin mali haklarını devralmış kişinin eser üzerinde değişiklikler yapabilmesi mümkün değildir.
 • Eser Sahibinin Zilyed ve Malike Karşı Hakları: Eser sahibi, gerekli durumlarda; eserin aslının malikinden (yani bir eser üzerinde cismani olarak mülkiyet hakkı sahibi olmuş kişiden – mesela bir tabloyu satın almış kişiden) veya zilyedinden (yani bir eser üzerinde cismani olarak mülkiyet hakkı bulunmamakla birlikte o eseri elinde bulunduran kişiden – mesela bir tabloyu yeniden satım amacıyla aslın malikinden alarak satılmak üzere elinde bulunduran galeri sahibinden) haklı bir sebep ile geçici olarak yararlanmayı talep edebilir. Bu hak sadece, bir kısım güzel sanat eserleri (yağlı ve sulu boya tablolar, her türlü resimler, desenler, pasteller, gravürler, güzel yazılar ve tezhipler, kazıma, oyma, kakma veya benzeri usullerle maden, taş ağaç veya diğer maddelerle çizilen veya tespit edilen eserler kaligrafi, serigrafi, heykeller, kabartmalar ve oymalar) ve ilim ve edebiyat eseri niteliği bulunan el yazısıyla yazılmış eser asılları için tanınmış olan bir haktır.

Ayrıca eser sahibi, eserin tek ve özgün olması durumunda, kendisine ait tüm dönemleri kapsayan çalışma ve sergilerde kullanmak amacıyla, koruma şartlarını yerine getirerek iade edilmek üzere eseri isteyebilir.Örneğin; bir ressamın, tüm çalışmaların yer alacağı bir katalog çekimi sırasında elinde fotoğrafı bulunmayan bir tablosunun malikinden çekim için geçici olarak yararlanmayı talep edebilmesi mümkündür.

Manevi haklar eser sahipliğinden doğan bazı mutlak ve münhasır yetkiler oldukları için miras yolu ile geçmedikleri gibi, devir yönünden ölüme bağlı tasarruflara konu olmazlar ve sağlar arası işlemlerde de devir edilemezler. Ancak manevi hakların kullanılma yetkisi devredilebilir. Manevi hakların ihlali halinde eser sahibinin müdahale etme yetkisi bulunmaktadır. Bir esere malik olan, eser sahibi ile yapmış olduğu sözleşme şartlarına göre eser üzerinde tasarruf edebilir, fakat eseri bozamaz ve yok edemez ve eser sahibinin haklarına zarar veremez, eseri değiştiremez. Aksi durumun varlığı manevi hakların ihlali anlamına gelir.
2 – MADDİ HAKLAR:

 • İşleme Hakkı: Bir eserden, onu işleme suretiyle faydalanma hakkı münhasıran eser sahibine aittir. Bir eserin, eser sahibinin izni dışında işlenebilmesi mümkün olmamakla beraber, asıl eser sahibinin izni ile meydana getirilen işlenme eser de başlı başına bir eserdir ve yaratanı eser sahibi sayılmaktadır.Örneğin; bir eserin izinsiz tercümesini yapmak eser sahibinin işleme hakkını ihlal edecektir. Bir eserin sahibinin izni ile tercümesinin yapılması halinde, tercüme eden de işlenme eser sahibi olarak kabul edilecek ve kanunda tanınan haklardan faydalanabilecektir.
 • Çoğaltma Hakkı: Bir eserin aslını veya kopyalarını, herhangi bir şekil veya yöntemle, tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı, geçici veya sürekli olarak çoğaltma hakkı münhasıran eser sahibine aittir. Örneğin; bir müzik eserinin veya bilgisayar programının çoğaltılması ve kopyalanması hakkı münhasıran eser sahibine ait bulunmaktadır. Herhangi bir kimse veya yapımcı bir şirket bu hakkı devralmaksızın bir eserin aslını veya kopyalarını herhangi bir şekil veya yöntemle çoğaltamaz. Aksi durum hakka tecavüz sayılır.
 • Yayma Hakkı: Bir eserin aslını veya çoğaltılmış nüshalarını, kiralamak, ödünç vermek, satışa çıkarmak veya diğer yollarla dağıtmak hakkı münhasıran eser sahibine aittir.
 • Temsil Hakkı: Bir eserden, doğrudan doğruya yahut işaret, ses veya resim nakline yarayan aletlerle umumi mahallerde okumak, çalmak, oynamak ve göstermek gibi temsil suretiyle faydalanma hakkı münhasıran eser sahibine aittir.
 • İşaret, Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma iletim Hakkı: Bir eserin aslının veya çoğaltılmış nüshalarının, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlanması ve yayınlanan eserlerin bu kuruluşların yayınlarından alınarak başka yayın kuruluşları tarafından yeniden yayınlanması suretiyle umuma iletilmesi hakkı münhasıran eser sahibine aittir.

Pay ve takip hakkı: Eserleri ölümünden sonra kıymetlenen bir ressamın, bir yağlı boya resminin açık arttırmada satılması halinde, mirasçılarının bu satışından pay isteme hakkı söz konusu olabilecektir.

Buluş Nedir?
Buluş “tarım dahil, sanayideki herhangi bir spesifik sorunun çözümü” olarak tanımlanır.

Patent Nedir?
Patent ise, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye depatent denir. Geleneksel terminoloji ile sınai mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan “patent hakkı”, özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendiren maddi olmayan bir mala ilişkin haktır.

Makineler, araçlar, aygıtlar, kimyasal bileşikler ve işlemleri ile her türlü üretim yöntemleri, patentkorumasının kapsamındadır.

Patent Yasalarının amacı; buluş yapmayı, yenilikleri ve yaratıcı fikri faaliyetleri teşvik etmek için gerekli olan korumayı ve buluşlarla elde edilen teknik çözümlerin sanayide uygulanmasını sağlamaktır. Verilen patentler ve bunların sanayide uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleşmesi sağlanır. Sanayi alanında gelişmiş ülkelerde verilen patentsayılarının yüksekliği bu düşüncenin doğruluğunu kanıtlamaktadır.

Patent alınma prosedürü

Patent başvurusu yapılmadan önce, başvuru sahibinin buluş konusu tekniği ile ilgili olarak, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurup patent araştırması yapması gerekiyor. Tekniğin bilinen durumunun araştırılması, buluş sahibine, kendi buluşunu mevcut patentlerle karşılaştırma, benzerlikleri ve farklılıkları görme imkanını sağlar. Başvuru sahibi buluşunun yeni olup olmadığı konusunda genel bir fikre sahip olur. Böylece mevcut teknoloji bilinerek yapılan bir patent başvurusunun reddedilme olasılığı azaltılmış olur.

Patent/faydalı model belgesi başvurusunda bulunmak isteyenler, Ankara’daki Türk Patent Enstitüsü’ne şahsen ya da posta yoluyla başvurabilir. Patent/faydalı model başvurusunun geçerli olabilmesi için;

Başvuru dilekçesi (1 nüsha), Buluş konusunu açıklayan tarifname (3 nüsha), Patentle korunması istenilen buluşun unsur veya unsurlarını kapsayan istem veya istemler (3 nüsha), Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler (3 nüsha), Özet (3 nüsha), Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge gerekli.

Buluşun açıklama metni yazılırken dikkate alınacak ana kriter, patent korumasının açıklanan bilgilerle sınırlı olmalı. Tarifnamede açıklanmayan ve dolayısıyla sistemlerde belirtilmeyen buluş iddiaları, açıklanmadığı için korunmaz. Ayrıca, daha ayrıntılı bilgi için Patent/Faydalı Model Belgesi Başvuru Kılavuzu’nun edinilmesinde fayda var

Bir önceki makalemiz olan Gayri Nizami Harp Tekniği Değil Bir Gerçek: Un iyi bir Patlayıcıdır başlıklı makalemizde gayri nizami harp, İlginç Bilgiler ve un bombası hakkında bilgiler verilmektedir.


Telif Hakkı Ne Demektir,Telif Hakkı Nasıl Alınır,Patent Nedir Nasıl Alınır SerdarHan tarafından 22 Ekim 2010 tarihinde , Hukuk Bilgisi kategorisine eklenmiştir.

  yeni 10
Benzer Konular
Telif Hakkı Ne Demektir,Telif Hakkı Nasıl Alınır,Patent Nedir Nasıl Alınır isimli bu konuyu ;
Google'de Ara
BlogSearch'te Ara
Buzzzy'de Ara
Twitter'da Ara
Bing'te Ara
İletişim
13 responses to “Telif Hakkı Ne Demektir,Telif Hakkı Nasıl Alınır,Patent Nedir Nasıl Alınır”
 1. Yener diyor ki:

  Merhaba Serdar Bey,

  Benim grafik olarak hazırlamış olduğum bir tasarım var bu çalışmayı büyük baskıda çerçeveletmeyi düşündüm hatta bir t shirt’e bastıracaktım bir kaç arkadaşım çok orjinal olduğunu hatta bellir bir kesimin ilgisini çekeceğini ve bunun ticari olarakda çoğaltılıp satılabileceğinden bahsedince bende bir telif hakkı almak istedim alınacağı yeri yukarıda yazmışsınız sizden almak istrediğim bilgi bu işlemler ne kadar sürer,maliyeti nedir ve bu işlemleri yapan aracı kurumlar var mıdır? Yardımcı olursanız sevinirim

  Saygılar!…

 2. SerdarHan diyor ki:

  Merhaba bunu daha önce bende denemiştim ancak bir kaç bin lira tutuyor o nedenle bekledim. Ancak alternatif bir yöntem önerebilirim size yaptığınız çalışmaları Dijital ortama aktarıp CD kaydı ile notere onaylatabilirsiniz.
  Saygılarımla

 3. cihat budak diyor ki:

  ben bir devlet hastanesine 3 yıl önce logo yaptım çalıştığım için telif hakkı talep edemedim ama şimdi logomun telif hakkını almak ve hakkım olanı talep etmek istiyorum ne yapabilirim teşekkürler

 4. SerdarHan diyor ki:

  Logolari yaparken bu işi yapmalıydınız.

 5. Burak diyor ki:

  İyi günler… Benim bestesi ve güftesi kendime ait olan bazı çalışmalarım (şarkı, türkü vs.) var. Bunların telif haklarını nasıl alabilirim? Bu hakları alma olayı masraflı ise alternatif bir yolu var mı?

 6. SerdarHan diyor ki:

  Masraflar oldukça yüksek oluyor. O yüzden bende kendi eserlerimin telif haklarını almak için bekliyorum.

 7. Burak diyor ki:

  Ne için bekliyorsunuz?

 8. Burak diyor ki:

  Masrafları mı kaldıracaklar?

 9. SerdarHan diyor ki:

  Yeterli parayı bulmayı bekliyorum. Ancak alternatif yollar var. e-trust diye bir şirket vardı onlar internet üzerinden zaman damgası denilen bir şey yapıyorlar. Telife yakın bir şey.

 10. Burak diyor ki:

  Anlaşılan bu iş parasız olmuyo. Neyse yine de teşekkür ederim…

 11. Nermin Özbozkurt diyor ki:

  iyi günler öncelikle..benim iki yüz kadar şiirlerim bulunmaktadır.ve onları onaylatmak istiyorum.öncelikle ne yapmam gerekiyor? ücreti ne kadardır?derlemeyi benimmi yapmam gerekiyor ?nereye başvuracağım yardımcı olursanız sevinirim…
  ..?

 12. SerdarHan diyor ki:

  Nermin hanım konu ile ilgili bende burada paylaşılanların dışında bilgi arıyorum çünkü benimde bir çok şiirimi kişiler kendi adıyla yayınlamış durumda. Notere tastik yöntemi var o biraz pahalı birde kültür bakanlığının telif hakkı birimi var orası daha mantıklıdır.

 13. yazar diyor ki:

  Merhabalar. Ben İlim ve edebiyat eserleri kategorisine giriyorum sanırım. Söz, beyit ve azda olsa şiirler yazmaktayım.. Bu konuda beni bilgilendirirmisiniz. Nasıl alırım patenti ?

Sende Yorum Yaz

YORUM YAZMAK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ.